APSTIPRINĀTS
Ar SIA “Rīgas 1.slimnīca” valdes
2017.gada 26.septembra lēmumu Nr.1, prot. Nr.36/2017
 
ĒTIKAS KODEKSS
Nr.NL-10/00
 

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. SIA „Rīgas 1. slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) Ētikas kodekss nosaka darbinieku (turpmāk – Darbinieks) profesionālās ētikas pamatprincipus un vispārējās uzvedības normas, lai veicinātu Darbinieku likumīgu un godprātīgu darbu Slimnīcas interesēs.
1.2. Ētikas kodeksā ietvertās normas ir saistošas visiem Darbiniekiem. Darbinieki savā darbībā ievēro Ētikas kodeksā noteiktos pamatprincipus, bet situācijās, kas nav atrunātas Ētikas kodeksā, rīkojas saskaņā ar vispārpieņemtajiem uzvedības un morāles principiem.
1.3. Ētikas kodeksa pamatprincipi ir: godprātība, objektivitāte, neatkarība un neitralitāte, atklātība un lojalitāte, konfidencialitāte, profesionāla rīcība un  atbildība. 

2. Ētikas kodeksa pamatprincipi

2.1. Godprātība: 
2.1.1. Darbinieks savus amata pienākumus pilda godprātīgi, neizmantojot amata stāvokļa priekšrocības personīgā labuma gūšanai sev vai citai personai;
2.1.2. Darbinieks informē tiešo vadītāju par gadījumiem, kuru risināšanā viņš ir iespējamā ieinteresētā persona.
2.2. Objektivitāte:
2.2.1. Darbinieki ievēro vienlīdzīgu un godīgu attieksmi pret visiem, neizrādot labvēlību vai nepamatotas privilēģijas kādām personām; 
2.2.2. izskatot jautājumus un pieņemot lēmumus, Darbinieks ņem vērā tikai objektīvi pārbaudītu informāciju un rīkojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem un vispārējiem tiesību principiem.
2.3. Neatkarība un neitralitāte:
2.3.1. Darbinieks ir patstāvīgs savā profesionālajā darbībā un savas kompetences robežās ir personīgi atbildīgs par patstāvīgi pieņemtajiem lēmumiem, sniegtajiem atzinumiem, izteikto viedokli un darbībām, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un tiesību principus;
2.3.2. Darbinieks savu pienākumu izpildē un lēmumu pieņemšanā norobežojas no personīgajām interesēm un ārējas ietekmes (citu personu, politisku, reliģisku vai sociālo grupu interesēm).
2.4. Atklātība un lojalitāte:
2.4.1. Darbinieks ir uzticīgs Slimnīcas darbības mērķiem un pamatvērtībām; 
2.4.2. pildot amata pienākumus un ārpus noteiktā darba laika, Darbinieks rīkojas saskaņā ar Slimnīcas pamatvērtībām, lai tiktu saglabāta un uzlabota Slimnīcas reputācija;
2.4.3. Darbinieks savos publiskajos izteikumos ir lojāls pret Slimnīcu un tās darbības mērķiem.
2.5. Konfidencialitāte:
2.5.1. Darbinieks ievēro konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas pildot amata pienākumus,  nonākusi viņa rīcībā;
2.5.2. Darbinieks apzinās, ka viņa rīcībā esošā informācija paredzēta vienīgi Slimnīcas darba nodrošināšanai, tāpēc nav pieļaujama tās nodošana trešajām personām;
2.5.3. pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas Darbinieks saglabā konfidencialitāti par informāciju, kas nonākusi viņa rīcībā darba tiesisko attiecību laikā.
2.6. Profesionāla rīcība:
2.6.1. Darbinieks savus amata  pienākumus veic profesionāli, ar atbildības sajūtu, nepārvērtē savas darba spējas, profesionālo līmeni vai iegūto pieredzi, nodrošinot Slimnīcas darba efektivitāti un tās sniegto pakalpojumu kvalitāti;
2.6.2. iespēju robežās Darbinieks paaugstina savu kvalifikāciju. Ja kvalifikācijas paaugstināšanu organizē un nodrošina Darba devējs, un tā ir tieši saistīta ar darba pienākumu izpildi, lai nodrošinātu un paaugstinātu Slimnīcas kopējo darba kvalitāti, Darbinieka piedalīšanās šajos pasākumos ir obligāta;
2.6.3. Darbinieks savas kompetences ietvaros sadarbojas ar citiem Darbiniekiem, sniedzot un/vai saņemot palīdzību amata pienākumu veikšanai un ļaunprātīgi neizmanto to uzticēšanos;
2.6.4. Darbinieks palīdz jaunam Darbiniekam integrēties kolektīvā un iespēju robežās dalās ar savām zināšanām un pieredzi;
2.6.5. Darbinieks, pildot amata pienākumus, ir personīgi atbildīgs par savu rīcību vai darbībām, vai bezdarbību un tās radītajām sekām.
2.7. Atbildība: 
2.7.1. Darbinieks apzinās sava darba nozīmīgumu Slimnīcas mērķu īstenošanā, tāpēc izjūt personisku atbildību par darba kvalitāti un darbu veic atbildīgi, izmantojot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, lai sasniegtu profesionāli visaugstākos darba rezultātus;
2.7.2. Darba izpilde tiek veikta atbilstoši visaugstākajiem darba izpildes standartiem un saskaņā ar Ētikas kodeksa normām.

3. Uzvedības ētika

3.1. Attiecībās ar citiem Darbiniekiem un Slimnīcas apmeklētājiem Darbinieks izturas pieklājīgi, laipni, izpalīdzīgi, respektējot citu tiesības un pienākumus, neizmanto ļaunprātīgi citu Darbinieku nezināšanu vai kļūdas.
3.2. Darbinieks savā darba laikā darba vietā vai telefona sarunā atbild uz klientu un/vai Darbinieku uzdotajiem jautājumiem pēc būtības savas kompetences ietvaros vai norāda citu Darbinieku vai institūciju, kas ir kompetenta attiecīgā jautājuma risināšanā
3.3. Ja darba telpā strādā vairāki Darbinieki, tad:
3.3.1. tiek izslēgta skaņa datoram un izmantotas austiņas;
3.3.2. tiek izslēgta mobilā tālruņa skaņa, ja Darbinieks atstāj savu darba vietu;
3.3.3. privātās sarunas veic ārpus darba telpas.
3.4. Darbinieks nepielieto neverbālās komunikācijas līdzekļus (žestus, balss intonāciju, sejas ekspresiju utt.), kas neatbilst lietišķajai komunikācijai un var būt cita darbinieka vai personas cieņu aizskaroši.
3.5. Darbinieki, savstarpējās attiecības veido, nepieļaujot diskriminējošu rīcību un attieksmi attiecībā pret citādu nacionalitāti, dzimumu, vecumu, atšķirīgām fiziskajām spējām, politisko vai reliģisko pārliecību.
3.6. Darbinieki apzinās, ka ar savu rīcību, uzvedību, attieksmi un izskatu veido Slimnīcas kopējo tēlu sabiedrībā. 
3.7. Darbinieki ir paškritiski, godīgi atzīst un labo savu kļūdaino rīcību vai pieņemto lēmumu, un atvainojas par to.

4. Tiesības un pienākumi

4.1. Darbiniekam ir tiesības:
4.1.1. brīvi paust savu viedokli, pieņemt patstāvīgus lēmumus vai piedalīties lēmumu pieņemšanā atbilstoši profesionālajai vai amata kompetencei;
4.1.2. saņemt atzinīgu padarītā darba novērtējumu atbilstoši savai profesionālajai darbībai un ieņemamajam amatam;
4.1.3. saņemt laipnu un cieņas pilnu attieksmi, kā arī saņemt tiešā vadītāja atbalstu amata pienākumu veikšanai;
4.1.4. uz privātās dzīves neaizskaramību.
4.2. Darbiniekam ir pienākums:
4.2.1. uzklausīt un ņemt vērā citu Darbinieku viedokli vai uzskatus, ievērojot savstarpējo cieņu, atklātību, sapratni un koleģialitāti;
4.2.2. ievērot vispārpieņemtās uzvedības normas;
4.2.3. veicināt koleģiālas savstarpējās attiecības;
4.2.4. izvairīties no situācijām, kurās varētu rasties interešu konflikts vai korupcijai labvēlīgi apstākļi, kā arī nekavējoties ziņot tiešajam vadītājam par pamatotām aizdomām par iespējamiem koruptīviem pārkāpumiem vai interešu konfliktu;
4.2.5. neizmantot darba laiku un Slimnīcas resursus personīgām interesēm un vajadzībām. Ar darba pienākumu izpildi saistītām vajadzībām tālruņu sakarus, internetu un citus resursus, kas ir nodoti Darbinieka rīcībā, pildot amata pienākumus, Darbinieks drīkst lietot atbilstoši Slimnīcas iekšējos normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem.
4.2.6. ievērot LR spēkā esošos normatīvos aktus  un Slimnīcas iekšējos dokumentos noteikto kārtību. 

5. Interešu konflikta novēršana

5.1. Darbinieks, veicot tiešos darba pienākumus, ievēro LR spēkā esošo normatīvo aktu prasības interešu konflikta novēršanas jomā. 
5.2. Darbinieks nedrīkst izmantot savu amata stāvokli personīgā labuma gūšanai.
5.3. Darbinieks atsakās no tādu amata pienākumu veikšanas vai amatu savienošanas, kas ētisku apsvērumu dēļ var radīt šaubas par Darbinieka darbību vai rīcības objektivitāti un neitralitāti. Ja radies interešu konflikts, Darbinieks informē tiešo vadītāju un atsakās no amata pienākumu veikšanas.
5.4. Pildot darba pienākumus, Darbinieks nedrīkst pieņemt un nepieņem no trešajām personām (privātpersonas vai juridisko personu amatpersonas vai pārstāvji) jebkādus mantiskus vai citāda veida (tajā skaitā pakalpojumi, tiesību piešķiršana, nodošana, atbrīvošana no pienākuma, atteikšanās no kādas tiesības, kā arī citas darbības, kuru rezultātā rodas kāds labums) labumus. 

6. Citi jautājumi. 

6.1. Par Ētikas kodeksā noteikto pamatprincipu, kā arī uzvedības normu neievērošanu, darbinieki vai citas personas, kuras intereses tieši vai netieši aizskārusi darbinieka rīcība var iesniegt  ziņo-jumu/sūdzību darbinieka tiešajam vai struktūrvienības vadītājam, Ētikas komisijas priekšsēdē-tājam, kā arī valdes priekšsēdētājam.
 
 
Dokumenta izstrādātājs/
izstrādātāju grupas pārstāvis:       S.Maščinska             Juriste