SIA “RĪGAS 1.SLIMNĪCA” 2020.GADĀ VEIKTIE  PASĀKUMI KORUPCIJAS RISKA NOVĒRŠANAI

SIA “Rīgas 1.slimnīca”  (turpmāk – Slimnīca) saskaņā ar Ministru kabineta 17.10.2017.  noteikumu Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” 9.punktu informē, ka Slimnīcā 2020.gadā  ir veikti šādi  pasākumi korupcijas riska novēršanai:

  1. Lai novērstu ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu un naudas piesavināšanos, veicot nepamatotu čeku anulēšanu, izveidota veidlapa čeku anulēšanai, kur obligāti norādāms čeku anulēšanas pamatojums un faktisko apstākļu skaidrojums.
  2. Uzlabota līgumu aprites uzraudzības kārtība, nodrošinātu regulāru līgumu izpildes kvalitātes pārbaudi, lai novērstu prettiesiska labuma gūšanu, nereaģējot uz līgumu pārkāpumiem vai nekvalitatīvu izpildi.
  3. Organizētas vairākas mācības jaunajiem darbiniekiem  par tēmu –  Ētika, Interešu konflikts, Korupcijas novēršana.
  4. Iepirkumu komisijas locekļi 2020.gada decembrī piedalījās Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja organizētā Starptautiskajai pretkorupcijas dienai veltīts pasākumā „4k”
  5. Apstiprināts 2020.gada iepirkumu plāns.
  6. Izstrādāt slimnīcas 2020.gada darbības plāns, ievērojot vienots principus, kas izslēdz iespēju gūt personisku labumu, izmantojot Slimnīcas resursus.