r1s-finansu-un-nefinansu-merku-sasniegsana-2022.gada-papildinats