Informācija par SIA “Rīgas 1.slimnīca” ziedošanas kārtību, veiktiem un saņemtiem ziedojumiem, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pantu

ZIEDOŠANAS (DĀVINĀŠANAS)  KĀRTĪBA

SIA “Rīgas 1.slimnīca” kā kapitālsabiedrības  ziedošanas (dāvināšanas)  kārtība ir noteikta likumā „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”.

1. Slimnīca drīkst ziedot (dāvināt), ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi:

1.1. ziedojums (dāvinājums) paredzēts kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības, sporta, vides vai veselības aizsardzības, kā arī sociālās palīdzības veicināšanai;

1.2. pastāv iespēja kontrolēt ziedojuma (dāvinājuma) izlietošanu;

1.3. Slimnīca ziedošanas (dāvināšanas) brīdī ir samaksājusi valstij un pašvaldībai visus nodokļus un darbiniekiem izmaksājusi algas;

1.4. Slimnīca iepriekšējā pārskata gadā ir strādājusi ar peļņu.

2. Slimnīca ziedošanai (dāvināšanai) drīkst atvēlēt ne vairāk par 20 procentiem no iepriekšējā pārskata gada peļņas.

3. Ja atsevišķa ziedojuma (dāvinājuma) summa nepārsniedz 1500,- euro, lēmumu par tā piešķiršanu pieņem Slimnīcas valde.

4. Ja atsevišķa ziedojuma (dāvinājuma) summa pārsniedz 1500,- euro vai kalendārajā gadā veikto ziedojumu (dāvinājumu) kopsumma vienam ziedojuma (dāvinājuma) saņēmējam pārsniedz 1500,- euro, Slimnīca sagatavo un iesniedz Slimnīcas kapitāla daļu turētājam pamatojumu par ziedojuma (dāvinājuma) lietderību un atbilstību likuma  prasībām.

 Ziedojumu (dāvinājumu) drīkst pieņemt tikai tad, ja ir saņemta Slimnīcas kapitāla daļu turētāja piekrišana.

ZIEDOŠANAS (DĀVINĀŠANAS)  STRATĒĢIJA

Slimnīca veic ziedojumus (dāvinājumus) saskaņā ar likumā „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” noteikto kārtību.

VEIKTIE ZIEDOJUMI

2022.gada 1.jūnijā noslēgts ziedojuma līgums ar fondu „Ziedot.lv” par atbalstu Ukrainas sabiedrībai labdarības projekta „Ukrainas cilvēkiem!” ietvaros , piešķirot medicīnas preces 9904,79 EUR vērtībā. Ziedojums veikts, ievērojot Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu un pamatojoties uz SIA „Rīgas 1.slimnīca” valdes 2022.gada 13.aprīļa sēdes lēmumu Nr.4 (protokols Nr.12/2022) un SIA „Rīgas 1.slimnīca” kapitāldaļu turētāja piekrišanu 2022.gada 28.aprīļa lēmumā Nr.1509.

Pamatojoties uz SIA “Rīgas 1.slimnīca” valdes sēdes lēmumu nr. 6 no 2017. gada 26.janvāra, sniegts atbalsts Latvijas Ārstu biedrībai, reģ. nr. 40008000051, ar naudas summu EUR 500,00 (pieci simti euro 00 centi).

SAŅEMTIE ZIEDOJUMI

2020.- AS “MADARA Cosmetics” roku dezinfekcijas sprejs PRO, 100 ml (784 gabali) ar vērtību 1062.48 EUR  (t.sk. PVN 184.40 EUR)  apmērā.

08.04.2020 – SIA ,,Tavol”  aizsargmaskas Drager 1750N95 V style 1321 ( 900 gabali)  ar vērtību EUR 1949,31 ( t.sk. PVN EUR 338.31) apmērā.