Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšana 2015.gadā
Stratēģiskais mērķisUzdevums/ aktivitāte mērķa sasniegšanaiSasniedzamā vērtība
(kvantitatīvā / kvalitatīvā)
Rezultatīvais rādītājsKomentāri, paskaidrojumi
2015.gadā sasniedzamais rezultāts2015.gada
faktiskā izpilde
 Finanšu mēŗķi
 Kopējais ambulatoro pakalpojumu apjoms palielinās par 3% gadāPalielinājumsPalielinājums par 3%Palielinājums par 7.75%Slimnīcā kopā sniegto ambulatoro pakalpojumu apjoma aprēķinā tiek ņemts vērā gan valsts apmaksātie, gan maksas pakalpojumi.
 Plānotās investīcijas, t.sk.:    
 Klīniskā izcilība1 980 000 euro1 980 000 euro2 053 496 euro 
 Izcilība personāla vadībā20 000 euro20 000 euro0 euro 
 Ekonomiskā izcilība1 680 000 euro1 680 000 euro1 296 166 euroGan slimnīcas veiktie ieguldījumi, gan Rīgas domes.
Uzlabot Rīgas iedzīvotāju veselības stāvokli un mazināt priekšlaicīgas nāves gadījumu skaituValsts apmaksāto pakalpojuma skaita pieaugums par 2%Skaita pieaugumsSkaita pieaugums par 2%Skaita pieaugums par 0%Valsts apmaksāto pakalpojumu skaits nav pieaudzis, jo
1. Slimnīcai netika piešķirta papildus kvota;
2. Tika aizvērta laboratorijas struktūrvienība.
Maksas pakalpojumu apjoma pieaugums par 5%Apjoma pieaugumsApjoma pieaugums par 5%.Maksas pakalpojumi pieaugums par 33.21% pret 2014. g. izpildiTiek piedāvāti jauni maksas pakalpojumi, veikta reklāma, piesaistīti speciālisti utt.
Kopējais atalgojuma fonds nepārsniedz 60% no kopējiem ieņēmumiem60% no kopējiem ieņēmumiemKopējais atalgojuma fonds nepārsniedz 60% no kopējiem ieņēmumiem63,19%2015.gadā tika būtiski palielinātas minimālās mēnešalgas, kā lai varētu piesaistīt jaunus un kvalificētus ārstus, tika palielināts akordalgas procents par maksas pakalpojumiem dienas stacionāros.
Ārstu un medicīnas personāla skaita pieaugumsSkaita pieaugumsSkaita pieaugumsSlimnīcā darbu ir uzsākuši vairāk kā 40 darbinieki, t.sk. 20 ārstiTek piedāvāti labi darba apstākļi – telpas, aparatūra, kā arī atbilstošs atalgojums.
Kopējā likviditāteRādītājs0,710,89 
Visu saistību rādītājsRādītājs0,380,31 
Saistību attiecība pret pašu kapitāluRādītājs0,620,48 
Klīniskā izcilība
Klīniskās izcilības centru veidošana un attīstībaCentru veidošana un attīstībaCentru veidošana un attīstība,
acu veselības klīniskās izcilības centrs
Atvērtas 4 klīnikas2015.gadā tika atvērtas 4 klīnikas – Ķirurģijas, Kardioloģijas un internās medicīnas, Radioloģijas, Anestezioloģijas un intensīvās terapijas klīnikas. Kā arī turpina darboties izveidotais Ādas un STS slimību klīniskais centrs un Rīgas pilsētas Acu centrs.
Konsekventa medicīnisko tehnoloģiju atjaunošana, nodrošinot Eiropas līmeņa diagnostikas un ārstēšanas tehnoloģiju pieejamību Rīgas iedzīvotājiemDiagnostikas un ārstēšanas tehnoloģiju pieejamībuDiagnostikas un ārstēšanas tehnoloģiju pieejamību
tirgus analīze
Iegādāta jauna aparatūra, atjaunota esošā2015.gadā iegādāti un atjaunoti pamatlīdzekļi par kopējo summu  2 053 496EUR, t.sk,  Rīgas domes investīcijas 1 246 000EUR magnētiskās rezonanses aparātam.
Sadarbība ar Latvijas un Eiropas universitātēmSadarbības veicināšanaSadarbība ar vismaz vienu universitātiPiesaistīti studenti apmācībām un profesori darbam slimnīcāTiek piesaistīti studenti un rezidenti apmācībai slimnīcā. Noslēgti sadarbības līgumi ar universitātēm. Darbam piesaistīti radioloģijas RSU profesors A.Platkājis, neiroķirurgs LU profesors I.Aksiks, anestezioloģijas un intensīvās terapijas RSU asistents I.Evansa.
Starptautiskās sadarbības attīstība: medicīnas tūrisms; sadarbības partneru tīkls (ārstniecības iestādes)Medicīnas tūrisms pakalpojuma sniegšanaNoteikt eksporta pakalpojumu portfeli un potenciālos eksporta tirgusIr noteikts eksporta pakalpojumu portfelis un ir noteikti potenciālie eksporta tirgiIr pieņemts darbā speciālists par eksporta pakalpojumiem, noteikti  portfeļa un potenciālie tirgi, apmeklētas starptautiskās izstādes un semināri.
Izcilība personāla vadībā
Nepārtraukta ārstu, māsu un pārejā personāla kvalifikācijas paaugstināšanaĀrstu, māsu un pārejā personāla kvalifikācijas paaugstināšanaĀrstu, māsu un pārejā personāla kvalifikācijas paaugstināšanaIr veikta ārstu, māsu un pārejā personāla kvalifikācijas paaugstināšanaCilvēkresursu kvalifikācija tiek konsekventi paaugstināta saskaņā ar Sabiedrības attīstības virzieniem.
Ekonomiskā izcilība
Sabiedrības kvalitātes vadības sistēmas ieviešanaIeviesta kvalitātes vadības sistēma (KVS)Ir izvēlēta darbības virzieniem atbilstošākā KVS sistēma un uzsākts darbs pie tās ieviešanasIr izvēlēta darbības virzieniem atbilstošākā KVS sistēma un uzsākts darbs pie tās ieviešanas 
Sabiedrības efektivitātes nepārtraukta paaugstināšana: esošo resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošana; procesu optimizācija, administratīvas pārvaldes optimizācijaSabiedrības efektivitātes nepārtraukta paaugstināšanaIzveidota Sabiedrības efektivitātes rādītāju sistēmaUzsākta veidot Sabiedrības efektivitātes rādītāju sistēma 
Infrastruktūras attīstība, ar mērķi nodrošināt Sabiedrības piedāvāto pakalpojumu kvalitātes atbilstību Eiropas veselības aprūpes kvalitātes standartiem un veicināt Sabiedrības pievilcību Rīgas iedzīvotājiemInfrastruktūras attīstībaIekštelpu renovācija – vecā operāciju bloka rekonstrukcija (magnētiskās rezonanses izvietošanai, lipotripsijas izvietošanai)Tiek realizēta infrastruktūras attīstībaIekštelpu renovācija – vecā operāciju bloka rekonstrukcija (magnētiskās rezonanses un endoskopijas nodaļas izvietošanai), trīs klīnisko nodaļu renovācija (ginekoloģija, uroloģijas ar traumatoloģiju, neiroloģija). Veikti elektrotīklu pievada nomaiņa. Turpināti siltummezglu pārbūves darbi. Kopējās RD investīcijas sastādīja 1 256 039 EUR.
IT sistēmu attīstība, ar mērķi veiksmīgi integrēties plānotā e-veselības vidē un nodrošināt aktuālās informācijas pieejamību par Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem pacientiem un klientiemIT sistēmu attīstībaVeikts esošās IT sistēmas audits un izstrādāts sistēmas moedrnizācijas plānsTiek realizēts plānotais IT sistēmas modernizācijas plāns