RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PRETKORUPCIJAS STRATĒĢIJAS 2022.-2025.GADAM IZPILDE SIA „Rīgas 1.slimnīca” 2023.gadā*

Nr.aktivitātes un to rezultatīvie rādītājiizpildepiezīmes
1.1.1.1. Nodrošināta Pašvaldības institūciju procedūru izpildes korupcijas risku mazināšanas pasākumu izstrāde un īstenošana kā pašvaldības institūciju vai to struktūrvienību vadītāju būtiska darba sastāvdaļa, vienlaikus paredzot kārtējos iedarbīguma novērtējuma vai ārkārtas novērtējumu, ja saņemti riska ziņojumi vai incidenti.  IZPILDĪTS  SIA „Rīgas 1.slimnīca” ir izveidota iekšējās kontroles sistēma korupcijas risku novēršanai, kas ietver korupcijas un interešu konflikta risku identificēšanas, vadības, novēršanas, kontroles un pārvaldības pasākumu kopumu visos organizatoriskajos līmeņos. Iekšējās kontroles sistēmas pamata dokumenti ir SIA „Rīgas 1.slimnīca” noteikumi Nr.N-67 „Interešu konflikta un korupcijas risku novēršanas politika”, noteikumi Nr.N-68 „Ētikas kodekss” un noteikumi Nr.N-69 „Trauksmes celšanas politika”.
2.1.2.2. Izstrādāta interešu konflikta politikas Pašvaldības kapitālsabiedrībās, paredzot interešu deklarēšanas kārtību un to kontroles mehānismus.IZPILDĪTSSIA „Rīgas 1.slimnīca” 2023.gada decembrī izstrādāja, saskaņoja un nosūtīja kapitāla daļu turētājam apstiprināšanai noteikumus Nr.N-67 „Interešu konflikta un korupcijas risku novēršanas politika”, kas apstiprināta dalībnieku ārkārtas sanāksmē 2024.gada 18.janvārī. Minētais dokuments satur no likuma izrietošos pienākumus ziņot par atrašanos interešu konflikta situācijā, lūdzot atstatīt sevi no konkrētā uzdevuma vai pienākuma izpildes, kā arī amatu savienošanas atļaujas saņemšanas  kārtību.
3.2.2.1. Vienota atlases kārtība attiecībā uz vakantajiem amatiem pašvaldībā.IZPILDĪTSSIA „Rīgas 1.slimnīca” ir noteikta vienota atlases kārtība attiecībā uz vakantajiem amatiem. Personāla atlases principi un pamata noteikumi ir noteikti SIA „Rīgas 1.slimnīca” noteikumos Nr.N-47 „Atalgojuma, personāla atlases un darba izpildes rezultātu novērtēšanas politika”, kuru pēdējie grozījumi apstiprināti dalībnieku ārkārtas sanāksmē 2023.gada 16.jūnijā, savukārt personāla atlases procedūru nosaka SIA „Rīgas 1.slimnīca” standartprocedūra Nr.SPA-3 „Personāla atlase”.
4.3.4.2. Nodrošināta informācijas pieejamība par „zemsliekšņa iepirkumiem” (iepirkumiem, kuriem paredzamā līgumcena ir zemāka par Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma piemērošanas sliekšņiem), vienlaikus nosakot Pašvaldības institūcijām vienotus principus attiecībā uz iepirkuma plānošanu, piedāvājuma iesniegšanu un vērtēšanu, lēmuma par rezultātiem pieņemšanu un paziņošanu, iepirkuma līguma slēgšanu, procesa dokumentēšanu un atklātības nodrošināšanu, kas ir iestrādāti iekšējās procedūrās.IZPILDĪTSInformācija par  SIA „Rīgas 1.slimnīca” iepirkumiem, kuriem paredzamā līgumcena ir zemāka par ārējos normatīvajos aktos noteiktajiem sliekšņiem, tiek regulāri publicēta SIA „Rīgas 1.slimnīca” tīmekļvietnē: https://www.1slimnica.lv/lv/par-mums/iepirkumi-un-izsoles/zemslieksnu-iepirkumi/ Iepirkumu veikšanā SIA „Rīgas 1.slimnīca” ievēro ārējos normatīvajos aktos noteikto, kā arī vienoti pamatprincipi iepirkumu veikšanai ir noteikti SIA „Rīgas 1. slimnīca” noteikumos Nr.N-53 „Iepirkumu organizēšanas politika” kas apstiprināta dalībnieku ārkārtas sanāksmē 2021.gada 15.jūnijā. Savukārt procesi, kas attiecas uz iepirkuma plānošanu un iepirkuma veikšanas norisi ir noteikti SIA „Rīgas 1.slimnīca” standartprocedūra Nr.SPA-2 „Iepirkumu plānošana un norise”.

*    publicēts saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumu Nr.630 „Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” 9.punktu.