PRIVĀTUMA POLITIKA

1. Privātuma politikas mērķis un darbības joma  

1.1. Privātuma politika (turpmāk – Politika) ir dokuments, kurā tiek sniegta informācija fiziskām identificējamām personām (turpmāk – Datu subjekts) kā Pārzinis – SIA “Rīgas 1.slimnīca” apstrādā Datu subjekta personas datus, ja tie ir izlēmuši apmeklēt Pārziņa uzturēto mājas lapu www.1slimnica.lv, sazināties ar Pārzini, izmantojot kontakttālruņu numurus vai citas tiešsaistes formas (e-pasts, e-pierakstu sistēma), veicot saziņu papīra formātā (iesniegumi, sūdzības) vai ir apmeklējuši Pārziņa telpas.

1.2. Politikā ir aprakstīti pasākumi, lai nodrošinātu, ka tiek aizsargātas datu subjekta intereses un brīvības, vienlaicīgi nodrošinot, ka to dati tiek apstrādāti godprātīgi, likumīgi un datu subjektam pārredzamā veidā. 

1.3. Politika ir attiecināma uz fizisko personu datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē fiziskā persona sniedz personas datus (ienākot teritorijā un/vai telpās, telefoniski, mutvārdos, u.tml.) un kādās Pārziņa sistēmās (video, audio, web u.tml.) tie tiek apstrādāti.

1.4. Gadījumā, ja Politikā tiks izdarīti grozījumi, visas izmaiņas, kā arī Politikas vēsturiskās redakcijas var iegūt vēršoties pie Pārziņa.  

1.5. Politika tiks publicētas Pārziņa mājaslapā – www.1slimnica.lv.

1.6. Apstrādājot personas datus mērķiem, kas nav norādīti šajā Politikā, Pārzinis, par to apstrādes individuālajiem nosacījumiem informē datu subjektu atsevišķi, ievērojot Regulas 13. panta nosacījumus. Šajā Politikā pārzinis ir izdalījis datu apstrādes, lai izpildītu, it sevišķi, Regulas 14.panta nosacījumus, tas ir, personas dati netiek iegūti apzināti no datu subjekta

2. Pārzinis 

2.1. Personas datu apstrādes Pārzinis ir SIA “Rīgas 1. slimnīca” (vienotais Reģ.Nr. 40003439279,  adrese: Bruņinieku iela 5, k-2, LV- 1001, tālrunis: 67366389, e-pasta adrese: administracija@1slimnica.lv, mājas lapa: www.1slimnica.lv  (turpmāk tekstā – Pārzinis).

2.2. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija  – dati@1slimnica.lv.

3. Piemērojamie tiesību akti 

3.1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula).

3.2. Fizisko personu datu apstrādes likums. 

3.3. Citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības jomā, tajā skaitā, normatīvie akti, kas reglamentē pacietu tiesības,  informācijas sabiedrības pakalpojumus u.c. 

4. Personas datu apstrādes mērķi

4.1. Slimnīca apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
4.1.1. veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un administrēšanai;
4.1.2. sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanai un administrēšanai;
4.1.3. pacienta identificēšanai;
4.1.4. pacienta pieraksta pie Slimnīcas speciālistiem noformēšanai;
4.1.5. pacienta medicīniskās dokumentācijas noformēšanai;
4.1.6. atgādinājumiem pacientiem par paredzēto vizīti pie Slimnīcas speciālistiem;
4.1.7. medicīnisko izmeklējumu veikšanai;
4.1.8. ārstu konsultāciju un medicīnisko manipulāciju veikšanai;
4.1.9. veselības stāvokļa izvērtēšanai;
4.1.10. norēķinu administrēšanai;
4.1.11. parādu piedziņai no debitoriem;
4.1.12. pacientu iebildumu izskatīšanai un kvalitātes kontrolei;
4.1.13. pacientu lojalitātes veicināšanai, apmierinātības mērījumiem;
4.1.14. līguma ar pacientiem sagatavošanai un noslēgšanai;
4.1.15. mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
4.1.16. klīniskajai apmācībai atbilstoši valsts akreditētām izglītības programmām;
4.1.17. bakalaura, maģistra, rezidentu un doktora studiju programmu un rezidentūras programmas īstenošanai;
4.1.18. zinātniskajam un pētnieciskajam darbam ārstniecības jomā un jaunu ārstniecības metožu un medicīnas tehnoloģiju ieviešanai;
4.1.19. rezidentu apmācībai;
4.1.20. klīnisko pētījumu veikšanai;
4.1.21. datu apstrāde Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu uzskaites un veselības stāvokļa novērošanai;
4.1.22. informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
4.1.23. pacientu, Slimnīcas darbinieku drošības un īpašuma aizsardzības nodrošināšanai;
4.1.24. informācijas Valsts vienotās medicīnas informācijas sistēmas (E – veselība) ievadei

5. Kādus personas datus apstrādā Pārzinis? 

5.1. Personas datu kategorijas, ko apstrādā Pārzinis, ir atkarīgas no fizisko personu izmantotajiem Pārziņa pakalpojumiem. 

5.1.1. Datu subjektam saņemot veselības aprūpes pakalpojumus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām Pārzinim kā iestādei ir pienākums apstrādāt datu subjekta identificējošo informāciju un informāciju, kas apliecina diagnozi, pamato izmeklējumus un ārstēšanas metodes, kā arī precīzi ataino ārstēšanas rezultātus. Šajā gadījumā, lai īstenotu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas mērķi Pārzinis var apstrādāt visplašāko iespējamo personas datu apjomu, kas ietver  –  vārdu, uzvārdu,  personas kodu,  kontaktinformāciju, dzīvesstilu, informāciju par izslimotajām slimībām,  informāciju par saņemtajiem un saņemamajiem veselības aprūpes pakalpojumus (pie kāda ārsta, cik bieži, kādus pakalpojumus izvēlas) u.c. informāciju, ko attiecīgais veselības aprūpes speciālists konkrētajā situācijā izvēlēsies noskaidrot un fiksēt  medicīniskajā dokumentācijā.

5.1.2. Datu subjektam saņemot sociālās aprūpes pakalpojumus datu apstrāde tiek veikta  atbilstoši starp Pusēm noslēgtajam līgumam. Šajā gadījumā, ja Jūs kā klients papildus sociālās aprūpes pakalpojumiem saņemat arī veselības aprūpes pakalpojumus, tad Jūsu dati tiks apstrādātai ievērojot nosacījumus, kas reglamentē Pārziņa darbību kā veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēju un tiks apstrādāti, ievērojot Politikas 5.1.1. apakšpunkta nosacījums. Ja Jūs nesaņemat veselības aprūpes pakalpojumus, tad  tiks apstrādāti tikai tie dati, kas norādīti starp Pusēm noslēgtajā līgumā un, lai izpildītu Jūsu norādījumus. 

5.1.3. Datu subjektam ieejot/nokļūstot Pārziņa, telpās vai tās teritorijā, kurā tiek veikta videonovērošana, var tikt apstrādāti tās videoattēls un laiks, kad tā ir apmeklējusi telpas. Videonovērošana netiek veikta teritorijās, kur datu subjekti sagaida paaugstinātu privātumu, atpūtas zonās, ģērbtuvēs u.tml. Videonovērošanas kameru ieraksta zonas ir koncentrētas uz gaiteņiem, ieeju/ izeju, automašīnām un  cilvēku plūsmu Pārziņa teritorijā.

5.1.4. Zvanot uz Pārziņa norādītajiem tālruņa numuriem tiks ierakstīts komunikācijas saturs, kā arī fiksēts zvanītāja tālruņa numurs. 

5.1.5. Sazinoties rakstveidā ar Pārzini, var tikt saglabāts komunikācijas saturs un laiks, kā arī, informācija par izmantoto komunikācijas rīku (adrese, e-pasta adrese, tālr, Nr., skype lietotājvārds u.tml., adrese e-pieraksta sistēmā norādītā informācija);

5.1.6. Pārzinis veic mājas lapas apmeklējumu vēstures analīzi, izmantojot tiešsaistes identifikatorus, kā arī datu subjekta apzināti atstāto informāciju (piemēram, novērtējumu par sniegto servisu, mājas lapas apmeklējuma pieredze, pārvietošanos, informāciju par vēlmi pieteikties uz kādu no Pārziņa nodrošinātajiem pakalpojumiem u.tml.), lai veiktu tirgus izpēti un viedokļu analīzi.

6. Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

6.1. Datu apstrāde ar mērķi nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumus tiek veikta pamatojoties uz Regulas 6.panta 1. punkta b) c) apakšpunktu un Regulas 9.panta 2.punkta h) apakšpunktu.  Atsevišķos gadījumos, tā tiek veikta, lai  nodrošinātu Pārziņa un trešo personu leģitīmās intereses (piemēram, lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, veiktu pēckontroles,  uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem  pret iespējamām pretenzijām).

6.2. Datu apstrāde ar mērķi nodrošināt sociālās  aprūpes pakalpojumu sniegšanu, tiesiskais pamats ir starp Pusēm noslēgtais līgums (Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts), kā arī, Regulas 9.panta 2.punkta h) apakšpunkts. Atsevišķos gadījumos datu apstrāde var tikt veikta,  lai  nodrošinātu Pārziņa un trešo personu leģitīmās intereses (piemēram, lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, veiktu pēckontroles, lai uzlabotu sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu, kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem  pret iespējamām pretenzijām).

6.3. Datu apstrāde, veicot videonovērošanu tiek veikta ar mērķi novērst vai atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar personu un īpašuma aizsardzību, Pārziņa vai trešās personas tiesisko interešu aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā, dzīvības un veselības aizsardzību. Videonovērošana tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta d) un f) apakšpunktu, t.i.:

6.3.1. Personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas  intereses (piemēram, videonovērošanā, ja personas datu apstrāde ir vajadzīga personas dzīvības un veselības aizsardzībai, kas ir saistīti ar  noziedzīgu nodarījumu novēršanu un/vai atklāšanu);

6.3.2. Pārziņa  un trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai (piemēram, lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību, nodrošinātos ar pierādījumiem, nodrošinātu klientu apkalpošanas kvalitātes visaugstākos standartus). 

6.4. Datu apstrāde veicot telefona sarunu audioierakstu tiek veikta ar mērķi nodrošināt un uzlabot Pārziņa sniegto pakalpojumu kvalitāti un Pārziņa tiesisko interešu aizsardzību. Telefona sarunu audioieraksts tiek veikts, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu, kā arī Regulas 9.panta 2.punkta h) apakšpunktu t.i.:

6.4.1. Pārziņa  un trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai (piemēram, lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par klientu apkalpošanas kvalitāti kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem  pret iespējamām pretenzijām).

6.5. Ienākošās un izejošās korespondences (e-pasta vēstules, pasta vēstules, e-pieraksts) saglabāšana un uzskaite tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta b) c) un f) apakšpunktu, ar mērķi nodrošināt Pārziņa normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi, tas ir, uzskaitīt korespondenci, atbilstoši  Pārziņa nomenklatūrai un prasībām, kas izriet no “Arhīva likuma” kā arī lai nodrošinātu Pārziņa leģitīmo interešu ievērošanu, piemēram, lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par klientu apkalpošanas kvalitāti kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem  pret iespējamām pretenzijām.

6.6. Pārzinis veic mājas lapas, sociālo tīklu apmeklējumu vēstures analīzi, lai veiktu tirgus izpēti,  datu subjektu viedokļu analīzi, kā arī analīzi par tā zīmola vai tā pārstāvēto zīmolu atpazīstamību, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu. 

7. Kāds ir personas datu apstrādes laikposms? 

7.1. Pārzinis, izvēloties kritērijus  personas datu glabāšanai, ņem vērā zemāk norādītos apstākļus: 

7.1.1. vai personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

7.1.2. kādu periodu attiecīgos personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātu Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu realizāciju un aizsardzību;

7.1.3. kamēr nav atsaukta personas sniegtā piekrišana personas datu apstrādei un nepastāv kāds cits tiesiskais pamats datu apstrādei, piemēram, lai izpildītu Pārzinim saistošus pienākumus;

7.1.4. Pārzinim nepieciešams aizsargāt Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā dzīvību un veselību.

7.2. Sniedzot veselības aprūpes pakalpojumus Pārzinis ievēro speciālos normatīvos aktus, kas nosaka tā pienākumu saglabāt atsevišķus datus. Ja vēlaties uzzināt detalizētu informāciju lūdzam sazināties ar Pārzini, izmantojot augstāk norādīto kontaktinformāciju;

7.3. Sniedzot sociālās aprūpes pakalpojumus, informāciju par pakalpojumu sniegšanas aspektiem tiks saglabāta vismaz 3 gadus, ievērojot noilgumu, kas piemērojams attiecīgajām tiesiskajām attiecībām.

7.4. Videonovērošanas ieraksti ar mērķi novērst vai atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar personu un īpašuma aizsardzību, Pārziņa vai trešās personas tiesisko interešu aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā, dzīvības un veselības aizsardzību, tiks glabāti periodu, kas nepārsniedz 30 dienas, ja vien attiecīgajā videoierakstā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs Pārzinim vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais videoieraksts var tikt izgūts un saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.

7.5. Telefona sarunu audioieraksti ar mērķi nodrošināt un uzlabot Pārziņa sniegto pakalpojumu kvalitāti un Pārziņa tiesisko interešu aizsardzību tiks glabāti periodu, kas nepārsniedz piecpadsmit dienas, ja vien attiecīgajā audioierakstā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs Pārzinim vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais audioieraksts var tikt izgūts un saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.

7.6. Ienākošās un izejošās komunikācijas (e-pasta vēstules, pasta vēstules) uzskaite, lai nodrošinātu Pārziņa leģitīmo interešu ievērošanu, tiks glabāta periodu, kas nepārsniedz divus gadus, ja vien attiecīgajā komunikācijā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs Pārzinim vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais dokuments var tikt saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.

7.7. Pārzinis veic apmeklējuma vēstures analīzi, lai veiktu tirgus izpēti un datu subjektu viedokļu analīzi,   kā arī analīzi par tā zīmola vai tā pārstāvēto zīmolu atpazīstamību.  Šī mērķa sasniegšanai šīs  sīkdatnes tiks glabātas līdz Jūs iztīriet savu galaiekārtu. Plašāk lasiet šeit: https://www.aboutcookies.org/.

7.8. Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja vien saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepastāvēs pienākums tos glabāt.

8. Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

8.1. Pārzinim ir pienākums sniegt informāciju par apstrādātajiem personas datiem: 

8.1.1. tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto informāciju, ja tā ir bijusi īpaši jāpieprasa;

8.1.2. ja attiecīgajai trešajai personai personas dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, apdrošināšanas līguma gadījumā Pārziņa leģitīmo interešu realizācijai;  citai ārstniecības iestādei ievērojot Pacientu tiesību likumā noteiktos priekšnoteikumus) vai, ja ir nepieciešams uzlabot labāku pakalpojumu servisu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu klientam, piesaistot pakalpojumu sniedzējus;

8.1.3. saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu pieprasījumu;

8.1.4. likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Pārziņa likumīgās intereses.

8.2. Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvarotie darbinieki, Apstrādātāji, tiesībsargājošās un uzraugošās institūcijas.

8.3. Pārzinis izsniegs fizisko personu personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas pamatotiem objektīviem apstākļiem.  

8.4. Šajā Politikā norādītos personu datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti, (valsti, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalsts), izņemot datus, kas apstrādāti elektroniskajā vidē. Šajā gadījumā, Pārziņa izvēlētie Apstrādātāji (google.com (google analytics), facebook.com, twitter.com, snapchat, u.tml.) ir atzīstami par uzņēmumiem, kas darbojas ārpus Eiropas savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, tāpēc Pārzinis aicina iepazīties ar šo uzņēmumu privātuma politikām vai vērsties atsevišķi pie Pārziņa ar lūgumu sniegt papildus informāciju par sadarbības nosacījumiem.

9. Kā tiek informēts Datu subjekts par personas datu apstrādi?

9.1. Datu subjekts par šajā Politikā norādītajām personas datu apstrādēm tiek informēts, izmantojot daudzlīmeņu pieeju, kurā ietilpst šādas metodes:

9.1.1. videonovērošanas vietās tiek izvietoti paziņojumi, ar kuriem Datu subjektus (gājējus, autovadītājus, apmeklētājus, darbiniekus u.c.) brīdina par to, ka Pārziņa teritorijā notiek videonovērošana, sniedzot pamatinformāciju saistībā ar videonovērošanu, kā arī informē par iespējām saņemt detalizētāku informāciju;

9.1.2. zvanot uz Pārziņa norādītajiem kontakttālruņiem, datu subjekts tiek informēts par audioieraksta veikšanu, aicinot iepazīties ar papildus informāciju šajā politikā vai jautāt Pārziņa darbiniekam, kas tiek sazvanīts;

9.1.3. izmantojot Pārziņa e-vides pieteikuma formas tiek izvietoti paziņojumi ar šo privātuma politiku.

9.1.4. apmeklējot mājas lapu, Datu subjekts var iepazīties ar paziņojumu par to kādas sīkdatnes tiek izmantotas, kā arī tiek aicināts iepazīties par šo Politiku;

9.2. Politika  ir publiski pieejama internetā Pārziņa mājaslapā www.1slimnica.lv un Pārziņa klientu apkalpošanas vietās;

10. Datu subjekta tiesības

10.1. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un saņemt precizējošu informāciju par to, kādi personas dati par viņu ir Pārziņa rīcībā, kādiem nolūkiem Pārzinis apstrādā šos personas datus, personas datu saņēmēju kategorijas (personas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos paredzēts izpaust, ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj Pārzinim šādu informāciju sniegt (piemēram, Pārzinis nevar sniegt Datu subjektam informāciju par attiecīgām valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām normatīvie akti aizliedz šādas ziņas izpaust)), informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai. 

10.2. Ja Datu subjekts uzskata, ka Pārziņa rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza, Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu. 

10.3. Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret apstrādi, ja persona uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti (īstenojot principu –  tiesības “tikt aizmirstam”). 

10.4. Datu subjekta personas dati nevar tikt dzēsti,  ja personas datu apstrāde ir nepieciešama: 

10.4.1. lai Pārzinis aizsargātu Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā, dzīvību un veselību; 

10.4.2. lai aizsargātu Pārziņa īpašumu;

10.4.3. lai Pārzinis vai trešā persona celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās (tiesiskās) intereses; 

10.4.4. arhivēšanas nolūkos atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē arhīvu veidošanu.

10.5. Datu subjektam ir tiesības prasīt, lai Pārzinis ierobežotu Datu subjekta personas datu apstrādi, ja ir viens no šādiem apstākļiem:

10.5.1. Datu subjekts apstrīd personas datu precizitāti – uz laiku, kurā Pārzinis var pārbaudīt personas datu precizitāti; 

10.5.2. apstrāde ir nelikumīga, un Datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu; 

10.5.3. Pārzinim personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Datu subjektam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;

10.5.4. Datu subjekts ir iebildis pret apstrādi, kamēr nav pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par datu subjekta leģitīmajiem interesēm.

10.6. Ja Datu subjekta personas datu apstrāde ir ierobežota saskaņā ar Politikas 10.5. punktu, šādus personas datus, izņemot glabāšanu, apstrādā tikai ar Datu subjekta piekrišanu vai tādēļ, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai, lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai svarīgas sabiedrības intereses.

10.7. Pirms Datu subjekta personas datu apstrādes ierobežojuma atcelšanas Pārzinis informē Datu subjektu.

10.8. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja tas uzskata, ka Pārzinis viņa personas datus ir apstrādājis prettiesiski.

10.9. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu šādā veidā:

10.9.1. rakstveida formā klātienē Pārziņa telpās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (piemēram, pasi vai ID karti), jo Datu subjektam ir pienākums sevi identificēt;

10.9.2. elektroniskā pasta veidā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. Šajā gadījumā, tiek prezumēts, ka datu subjekts ir sevi identificējis, ar pieprasījuma iesniegšanu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Vienlaicīgi, Pārzinis saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu.

10.9.3. izmantojot pasta sūtījumu. Šajā gadījumā atbilde tiks sagatavota un nosūtīta, izmantojot ierakstītu vēstuli, tādejādi nodrošinoties, ka nepilnvarotas personas nevarēs saņem šo sūtījumu. Vienlaicīgi, Pārzinis saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu.

10.10. Datu subjektam ir pienākums cik vien iespējams savā pieprasījumā precizēt datumu, laiku, vietu un citus apstākļus, kas palīdzētu izpildīt  tā pieprasījumu.

10.11. Pēc rakstveida Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas par savu tiesību īstenošanu Pārzinis:

10.11.1. pārliecinās par personas identitāti;

10.11.2. izvērtē pieprasījumu,  un rīkojas šādi:

10.11.2.1. ja var nodrošināt pieprasījumu, piemēram, videomateriālu aplūkošanu vai audioieraksta noklausīšanos, tad Datu subjekts kā pieprasījuma iesniedzējs var saņemt videomateriāla vai audio ieraksta, vai citu datu kopiju. 

10.11.2.2. Ja ir nepieciešama papildus informācija, lai identificētu Datu subjektu, kurš pieprasa informāciju, tad Pārzinis var lūgt Datu subjektam papildus informāciju, lai spētu korekti atlasīt informāciju (piemēram, videonovērošanas vai sarunu ierakstus, fotogrāfijas), kuros Datu subjekts ir identificējams.

10.11.2.3. Ja informācija ir dzēsta vai persona, kas pieprasa informāciju nav Datu subjekts vai persona nav identificējamam, tad Pārzinis var noraidīt pieprasījumu saskaņā ar šo Politiku un/vai Latvijas Republikā spēkā esošiem  normatīvajiem aktiem.

11. Kā tiek aizsargāti personas dati? 

11.1. Pārzinis nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Pārzinis izmanto atbilstošas tehniskās un organizatoriskās prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu. 

11.2. Pārzinis rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Pārziņa vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personu personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu  personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Pārziņa deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. 

11.3. Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām, Pārzinis paziņos par to attiecīgajam Datu subjektam, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota Pārziņa mājaslapā vai citādā iespējamā veidā kā piemēram, izmantojot plašsaziņas līdzekļus. 

 

Dokumenta izstrādātājs / izstrādātāju grupas pārstāvis:   
Juriste S.Maščinska 09.05.2018.

APSTIPRINĀTS
Ar SIA “Rīgas 1.slimnīca” valdes
2018.gada 17.maija lēmumu Nr.1, prot. Nr.19/2018