SIA RĪGAS 1.SLIMNĪCA
reģ.Nr.40003439279
Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001
   
PĀRSKATS  PAR  BUDŽETA  LĪDZEKĻU  IZLIETOJUMU
2016.GADS
 
 Naudas plūsmaFaktiskie ieņēmumi/izdevumi
 EUREUR
IEŅĒMUMI
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem5,873,6805,862,835
Saņemtie pašvaldības līdzekļi pamatkapitāla palielināšanai1,250,0001,250,000
   
IEŅĒMUMI  KOPĀ7,123,6807,112,835
   
IZDEVUMI
Atalgojumi3,014,1692,997,400
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas698,437696,331
Atlīdzība kopā3,712,6063,693,731
   
Mācību, darba un dienesta komandējumi450444
Pakalpojumi671,889693,086
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs780,548786,140
Izdevumi periodikas iegādei701633
Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi309,955401,174
Preces un pakalpojumi kopā1,763,5431,881,477
   
Nemateriālie ieguldījumi11,046x
Pamatlīdzekļi1,636,485x
Pamatkapitāla veidošana1,647,531x
   
Nolietojums nemateriāliem ieguldījumiemx5,367
Pamatlīdzekļu nolietojumsx1,255,045
Nolietojumsx1,260,412
   
IZDEVUMI  KOPĀ7,123,6806,835,620