Rīgas valstspilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2022.-2025.gadam izpilde SIA „Rīgas 1.slimnīca” 2022.gadā

Nr.aktivitātes un to rezultatīvie rādītājiizpildepiezīmes
2.4.1.Izstrādāta vienota procedūra, paredzot precīzu kārtību, kādā uzturams un aktualizējams Pašvaldības institūcijās nodarbināto valsts amatpersonu amatu saraksts.IZPILDĪTSSaskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 19. un 24.punktu valsts amatpersonas SIA „Rīgas 1.slimnīca” ir kapitālsabiedrības valdes locekļi un publisko iepirkumu komisiju locekļi.   Papildus SIA „Rīgas 1.slimnīca” ir izvērtēti amati, kuriem atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta izstrādātām vadlīnijām valsts amatpersonas amata statusa noteikšanai piemērojami likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otrā un trešā daļā nosauktie kritēriji. Atbilstoši minētajam izvērtējumam tie ir nekustamo īpašumu iznomāšanas un kustamas mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas locekļi.   SIA „Rīgas 1.slimnīca” valsts amatpersonu saraksts ir publiski pieejams kapitālsabiedrības tīmekļvietnē un regulāri tiek aktualizēts.  
3.4.1.Iepirkumu līgumos paredzēta (noteikta) atruna par vispārpieejamas informācijas statusa attiecināšanu uz publisko izdevumu detalizētām izmaksām, neparedzot ierobežotas pieejamības informācijas (komercnoslēpuma) statusa attiecināšanu uz detalizētām izdevumu pozīcijām pēc pasūtījuma izpildesIZPILDĪTSIepirkumu līgumi un visa tajos iekļautā informācija, ieskaitot informāciju par izmaksu pozīcijām tiek publicēta atbilstoši publiskos iepirkumus regulējošajiem normatīvajiem aktiem   Turpmāk visos SIA „ Rīgas 1.slimnīca” iepirkumu līgumos tiek iekļauts šāda satura punkts: „Šajā līgumā paredzētajiem publiskajiem izdevumiem un to detalizētām pozīcijām arī pēc pasūtījuma izpildes nav nosakāms ierobežotas pieejamības informācijas (komercnoslēpuma) statuss.”.