APSTIPRINĀTI

SIA „Rīgas 1. slimnīca” dalībnieku

04.04.2023. ārkārtas sapulcē

(protokols Nr. 1)

SIA „Rīgas 1. slimnīca”

STATŪTI

I. Vispārīgie jautājumi

1.    Sabiedrības firma: SIA “Rīgas 1. slimnīca” (turpmāk – sabiedrība).

2.    Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

2.1.     slimnīcu darbība  (86.1);

2.2.     vispārējā ārstu prakse (86.21);

2.3.     specializētā ārstu prakse (86.22);

2.4.     zobārstu prakse (86.23);

2.5.     pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.9);

2.6.     cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitināšanu (87.9);

2.7.     citur neklasificēta izglītība (85.59);

2.8.     medicīnas un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.74);

2.9.     kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos  (47.75);

2.10.   reklāmas pakalpojumi (73.1);

2.11.   nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32);

2.12.   tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30);

2.13.   citi telekomunikāciju pakalpojumi (61.90).

3.    Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.

II. Pamatkapitāls un daļa

4.    Sabiedrības pamatkapitāls ir 7 288 998 euro

5.    Sabiedrības pamatkapitālu veido 7 288 998 kapitāla daļas, un katras daļas nominālvērtība ir 1 euro.

III. Valde

6.    Valdes sastāvā ir divi locekļi.

7.    Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

8.    Valde lēmumus pieņem vienbalsīgi.

9.    Valdes locekļi var pilnvarot vienu valdes locekli slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.

10.  Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

10.1.   nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

10.2.   darījuma vai vairāku savstarpēji saistītu darījumu slēgšana, ja darījuma summa pārsniedz 300 000 euro bez PVN;

10.3.   tāda darījuma slēgšana, kas būtiski ietekmē (vismaz par 15 % un nav paredzēts vidēja termiņa darbības stratēģijā) sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto aktīvu apjomu;

10.4.   vekseļu vai tiem pielīdzināmu saistību instrumentu izdošana sabiedrības vai tās kontrolēto kapitālsabiedrību vārdā, sabiedrības veikto obligāciju emisija;

10.5.   aizņēmuma un aizdevuma līgumu slēgšana;

10.6.   cesijas vai ieskaita līgumu slēgšana sabiedrības vārdā, izņemot, ja tas tiek veikts sabiedrības parastās komercdarbības ietvaros;

10.7.   citu darījumu slēgšana, kas netiek slēgti sabiedrības parasti veicamās komercdarbības ietvaros;

10.8.   sabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu, pabalstu un kompensāciju izmaksu, izdevumu segšanas, prēmēšanas un citādas materiālās stimulēšanas, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu nosacījumu noteikšana;

10.9.   sabiedrības līdzdalības iegūšana vai izbeigšana, kā arī izšķirošās ietekmes iegūšana vai izbeigšana citās kapitālsabiedrībās un sabiedrības kontrolēto kapitālsabiedrību līdzdalības iegūšana vai izbeigšana, kā arī izšķirošās ietekmes iegūšana vai izbeigšana citās kapitālsabiedrībās;

10.10. citi jautājumi, kas var izraisīt ievērojamu dalībnieka tiesību maiņu;

10.11. citas darbības, kas var izraisīt sabiedrības interešu būtisku aizskārumu.

11.  Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis                                                                                            J. Lange

Rīga 2023