APSTIPRINĀTI

SIA “Rīgas 1. slimnīca”

25.03.2021. ārkārtas dalībnieku sapulcē

(protokols Nr. 2)

 

SIA “Rīgas 1. slimnīca”

STATŪTI

Rīga 2021

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: SIA “Rīgas 1. slimnīca” (turpmāk – sabiedrība).

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

2.1. slimnīcu darbība  (86.1);

2.2. vispārējā ārstu prakse (86.21);

2.3. specializētā ārstu prakse (86.22);

2.4. zobārstu prakse (86.23);

2.5. pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.9);

2.6. cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitināšanu (87.9);

2.7. citur neklasificēta izglītība (85.59);

2.8. medicīnas un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.74);

2.9. kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos  (47.75);

2.10. reklāmas pakalpojumi (73.1);

2.11. nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32);

2.12. tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30);

2.13. citi telekomunikāciju pakalpojumi (61.90).

3. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.

II. Pamatkapitāls un daļa

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir  7 288 998 euro.

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 7 288 998 kapitāla daļās.                                                                                                                            

6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro.

III. Valde

7. Valdes sastāvā ir divi locekļi.

8. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

9. Valde pieņem lēmumus vienbalsīgi.

10. Valdes locekļi var pilnvarot vienu valdes locekli slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.

11. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

11.1. sabiedrības kārtējā gada budžeta apstiprināšana;

11.2. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

11.3. aizņēmuma un aizdevuma līgumu slēgšana, finanšu līzinga darījumi;

11.4. vekseļu izdošana sabiedrības vārdā, ķīlu izsniegšana sabiedrības parāda saistību nodrošināšanai. Sabiedrība neizsniedz galvojumus, garantijas un ķīlas trešo personu parāda saistību nodrošināšanai;

11.5. tāda darījuma vai vairāku savstarpēji saistītu darījumu slēgšana, kuru summa pārsniedz 300 000 euro.

12. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

 

Rīgas pilsētas pašvaldības

kapitāla daļu turētāja pārstāve                                                                                                       R.Logina

 

Rīgā