2019. gada 1. maijā stājās spēkā Trauksmes celšanas likums  ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem.

Kas ir trauksmes celšana?  

Iespēja ikvienam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu iestādes darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Kas ir tauksmes cēlējs?

Fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, nav uzskatāms par trauksmes celšanu.

Kur var saņemt papildus informāciju par trauksmes celšanas jautājumiem?

Par trauksmes celšanas jautājumiem Valsts kanceleja ir izveidojusi mājaslapu www.trauksmescelejs.lv , kurā ir publicēta arī institūciju un to kontaktpersonu kontaktinformācija ar mērķi atvieglot personām noteikt, kurai institūcijai konkrētajā gadījumā iesniegt trauksmes celšanas ziņojumu.

Atbilstoši Trauksmes celšanas likumā noteiktajam, SIA “Rīgas 1.slimnīca” (turpmāk – Slimnīca)  ir izdoti iekšējie noteikumi Nr.  N-31 “SIA “Rīgas 1.slimnīca” iekšējās trauksmes celšanas kārtība”.

Kā noformēt trauksmes cēlēja ziņojumu iesniegšanai slimnīcā?

Ziņojumu ieteicams sagatavot, aizpildot Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu V-168

Kur slimnīcā iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu?

Aicinām trauksmes cēlēja ziņojumu iesniegt:
Klātienē  –  iesniedzot ziņojumu Dokumentu vadības nodaļas vadītājam vai Kvalitātes un risku vadības nodaļas vadītājam.
Ierakstītā pasta sūtījumā, vai
Izmantojot e-pastutrauksme@1slimnica.lv

Ja trauksme ceļama par iespējamiem slimnīcas valdes locekļu pārkāpumiem 

Aicinām trauksmes cēlēja ziņojumu iesniegt Rīgas domes Iekšējo pārbaužu un korupcijas novēršanas nodaļai vienā no šādiem veidiem:
Ierakstītā pasta sūtījumā – Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539

Klātienē – Rīgas domes administratīvās ēkas 1.stāvā, Rātslaukumā 1, Rīgā, tam speciāli izvietotajā pasta kastītē

Izmantojot e-pastutrauksme@riga.lv