SIA “RĪGAS 1.SLIMNĪCA” 2021.GADĀ VEIKTIE  PASĀKUMI KORUPCIJAS RISKA NOVĒRŠANAI

SIA “Rīgas 1.slimnīca”  (turpmāk – Slimnīca) saskaņā ar Ministru kabineta 17.10.2017.  noteikumu Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” 9.punktu informē, ka Slimnīcā 2021.gadā  ir veikti šādi  pasākumi korupcijas riska novēršanai:

 1. Aktualizēts SIA „Rīgas 1.slimnīca” pretkorupcijas pasākumu plāns 2018. – 2021.gadam.
 2. Apstiprināts 2021.gada iepirkumu plāns.
 3. Izstrādāt slimnīcas 2021.gada darbības plāns, ievērojot vienotus principus, kas izslēdz iespēju gūt personisku labumu, izmantojot Slimnīcas resursus.
 4. Apstiprināts korupcijas riskam pakļauto amatu izvērtēšanas pārskats.
 5. Organizētas mācības darbiniekiem, kuru amats pakļauts korupcijas riskam.
 6. Slimnīcas klientu apkalpošanas punktos  izvietoti ekrāni, kuros apmeklētājiem pieejama informācija par ārstniecības iestādes noraidošo attieksmi pret  kukuļu pieņemšanu.
 7. Slimnīcas tīmekļvietnē izvietota informācija par  pienākumu ziņot par iespējamiem pārkāpumiem, tostarp iespējamām koruptīvām darbībām.
 8. Ārstniecības struktūrvienībās ieviests „4 acu” princips, sagatavojot rēķinus, lai novērstu iespēju izsniegt neatbilstošus rēķinus vai neizsniegt tos.
 9. Veikti vairāki auditi dažādu specialitāšu ārstiem par ambulatorajā vizītē papildu sniegto pakalpojumu apmaksu, pārbaudot dokumentāciju par vairākiem pēc nejaušības principa izraudzītiem pacientiem, lai secinātu, vai apmaksāta ambulatora pakalpojuma laikā sniegtais papildus pakalpojums ir apmaksāts. Pārkāpumi nav konstatēti.
 10. Katrā iepirkumu komisijā ir ne mazāk kā četri komisijas locekļi, kur kāds no komisijas locekļiem sagatavo tehnisko attiecīgā iepirkuma specifikāciju, savukārt pārējie iepirkuma komisijas locekļi to izskata un ierosina tajā labojumus, ja nepieciešams.
 11. Līgumu aprites un uzraudzības kārtība papildināta ar līgumu kontroles mehānismu ieviešot un veicot regulāras pārbaudes.
 12. Lai novērstu neatļautu rīcību ar Slimnīcas mantu, apstiprināts standarta procedūras apraksts attiecībā uz telpu renovācijas un remontu veikšanas kārtība.