Īslaicīgas sociālās aprūpes centrā pakalpojuma saņemšanas un samaksas kārtība noteikta Rīgas domes 06.03.2020. saistošajos noteikumos Nr.3 „Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”.

Vairāk informācijas Rīgas domes Labklājības departamenta tīmekļa vietnē Īslaicīgās sociālās aprūpes gultas – RD LD (riga.lv)

Īslaicīgas sociālās aprūpes (ISA) pakalpojums institūcijā – diennakts sociālā un veselības aprūpe minimālā apjomā pilngadīgiem klientiem, kuriem nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu, un kuru ģimenes locekļi nespēj nodrošināt nodarbinātības vai citu iemeslu dēļ, klienta atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Pakalpojums tiek piešķirts uz laiku līdz 60 kalendārajām dienām gada laikā.

Uzņemšana pakalpojuma saņemšanai Īslaicīgās sociālās aprūpes centrā notiek elektroniskās rindas kārtībā, pamatojoties uz RSD Rīgas domes Sociālā dienesta pieņemto lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu un atbrīvojoties vietai centrā.

ĪSA PAKALPOJUMA PIEŠĶIRŠANAI RĪGAS SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ (RSD) JĀIESNIEDZ:

  • klienta vai tā likumiskā pārstāvja rakstisks iesniegums,
  • ģimenes ārsta izsniegta izziņa par personas veselības stāvokli, kurā norādīts(-i) funkcionālo traucējumu veids(-i) un akūtas infekcijas (piemēram, plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības) pazīmes (ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību,
  • psihiatra atzinums par klienta psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām pakalpojumu saņemšanai, ja pakalpojumus vēlas saņemt klients ar garīga rakstura traucējumiem,
  • klienta un ar to kopā dzīvojošo ģimenes locekļu ienākumus apliecinoši dokumenti.

AR PAKALPOJUMU ĪSLAICĪGĀ SOCIĀLĀ APRŪPE VAR IEPAZĪTIES ŠEIT