Pamatojoties uz Slimību profilakses un kontroles centra 12.01.2024. izziņoto gripas epidēmijas sākumu Latvijā, tiek pārtraukta pacientu apmeklēšana.

Īslaicīgas sociālās aprūpes centrā:

 • klientam tiek saglabāta pienesumu nodošana iekpriekšējā kārtībā,
 • ja klientam nav noteikts gultas režīms, tad klientu var apmeklēt Slimnīcas teritorijā, kad klients dodas pastaigā,
 • centra telpās drīkst apmeklēt tikai galēji smagi slimu klientu.

 • apmeklējuma laiks jāsaskaņo ar centra vadītāju vai ārstējošo ārstu pa tālr. 67366202,
 • apmeklējums notiek telpā, kurā neuzturas citi klienti,
 • persona, kura apmeklē klientu, ir bez elpceļu infekcijas pazīmēm,
 • visu apmeklējuma laiku apmeklētājs lieto medicīnisko sejas masku vai ne zemākas klases kā FFP2 respiratoru, aizsedzot gan muti, gan degunu,
 • viena apmeklējuma ilgums nepārsniedz 30 minūtes.

Īslaicīgās sociālās aprūpes centrā tiek nodrošināta veselības un sociālā aprūpe klientiem, kuru veselības stāvokļa vai citu iemeslu dēļ attiecīgu aprūpi nav iespējams nodrošināt dzīvesvietā.

Rīgas 1.slimnīcas Īslaicīgas sociālās aprūpes centrā klientu aprūpe tiek veikta, nodrošinot:

 • ārstu speciālistu – internista, un neirologa konsultācijas, fizioterapeita un ergoterapeita nodarbības, kvalificēta medicīnas personāla diennakts uzraudzību,
 • kvalitatīvu klienta vecumam, veselības stāvoklim un uztura normām atbilstošu ēdināšanu četras reizes dienā
 • palīdzību pašaprūpē vai ķermeņa aprūpē atbilstoši nepieciešamībai, diennakts uzraudzību un individuālu atbalstu atbilstoši nepieciešamībai
 • mīksto inventāru (piemēram, gultas piederumus, veļu, dvieļus), higiēnas un mazgāšanas līdzekļus
 • istabas aprīkojuma un iekārtojuma atbilstību klienta vecumam un funkcionālajam stāvoklim
 • skaidrojumu par klientam sniedzamā sociālā pakalpojuma mērķiem, apjomu un saņemšanas regularitāti, nepieciešamajām izmaiņām, mainoties klienta funkcionālajam stāvoklim vai citiem apstākļiem
 • klienta privātās dzīves neaizskaramība un ar klientu saistītās informācijas iegūšanu, lietošanu un glabāšanu atbilstoši ierobežotas pieejamības informācijas statusam un fizisko personu datu aizsardzības prasībām
 • spējas un prasmes attīstošās un uzturošās nodarbības un pasākumus
 • sociālā darba speciālistu konsultācijas atbilstoši nepieciešamībai.

Īslaicīgas sociālās aprūpes centrā pakalpojuma saņemšanas un samaksas kārtība noteikta Rīgas domes 06.03.2020. saistošajos noteikumos Nr.3 „Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”.

Vairāk informācijas Rīgas domes Labklājības departamenta tīmekļa vietnē Īslaicīgās sociālās aprūpes gultas – RD LD (riga.lv)

Īslaicīgas sociālās aprūpes (ISA) pakalpojums institūcijā – diennakts sociālā un veselības aprūpe minimālā apjomā pilngadīgiem klientiem, kuriem nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu, un kuru ģimenes locekļi nespēj nodrošināt nodarbinātības vai citu iemeslu dēļ, klienta atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Pakalpojums tiek piešķirts uz laiku līdz 60 kalendārajām dienām gada laikā.

Uzņemšana pakalpojuma saņemšanai Īslaicīgās sociālās aprūpes centrā notiek elektroniskās rindas kārtībā, pamatojoties uz RSD Rīgas domes Sociālā dienesta pieņemto lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu un atbrīvojoties vietai centrā.

ĪSA pakalpojuma piešķiršanai Rīgas Sociālajā dienestā (RSD) jāiesniedz:

 • klienta vai tā likumiskā pārstāvja rakstisks iesniegums,
 • ģimenes ārsta izsniegta izziņa par personas veselības stāvokli, kurā norādīts(-i) funkcionālo traucējumu veids(-i) un akūtas infekcijas (piemēram, plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības) pazīmes (ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību,

 • psihiatra atzinums par klienta psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām pakalpojumu saņemšanai, ja pakalpojumus vēlas saņemt klients ar garīga rakstura traucējumiem,

 • klienta un ar to kopā dzīvojošo ģimenes locekļu ienākumus apliecinoši dokumenti.

RSD, lemjot par ĪSA pakalpojuma maksu klientam, izvērtē klienta (klienta ģimenes) iespējas maksāt, ņemot vērā nosacījumu, ka pēc ĪSA pakalpojuma samaksas klienta (ar klientu kopā dzīvojošo personu) rīcībā esošie līdzekļi nedrīkst būt mazāki  par 75% no Latvijas Republikā noteiktās minimālās algas apmēra katram ģimenes loceklim.

Ja klients saņem atteikumu ĪSA pakalpojuma piešķiršanai, vai arī ja nepieciešams ilgāks uzturēšanās laiks Īslaicīgās sociālās aprūpes centrā, nekā noteikumos paredzētais – līdz 60 kalendārajām dienām gada laikā, pakalpojumu iespējams saņemt par pilnu samaksu.

Izrakstoties no Īslaicīgās sociālās aprūpes centra klientam, kuram saskaņā ar noslēgto līgumu un RSD izsniegto lēmumu, ir jāmaksā par saņemto pakalpojumu, tiek izsniegts apmaksai rēķins par laika periodu, kurā sniegts ĪSA pakalpojums. Uzturēšanās maksa Īslaicīgas sociālās aprūpes centrā norādīta Slimnīcas maksas pakalpojumu cenrādī.

 

 • personām ar traheostomām,
 • personām, kurām nepieciešama mākslīgā plaušu ventilācija un regulāras bronhoskopijas,
 • personām ar akūtu psihisko stāvokli, kad nepieciešama personas atrašanās specializētā ārstniecības iestādē,
 • personām ar akūtām infekcijas slimībām, tai skaitā ar veselības aprūpi saistītām infekcijas slimībām, kā arī personām, kas pārvestas no stacionāras ārstniecības iestādes ar nepabeigtu antimikrobiālās terapijas kursu,
 • personām ar išēmisko insultu, ja tās ir uzturējušās stacionārā mazāk par 10 dienām,
 • personām alkohola un narkotisko vielu apreibuma stāvoklī.

LAI SAŅEMTU INFORMĀCIJU:

– PAR KLIENTA PAŠSAJŪTU KONKRĒTAJĀ DIENĀ UN VISPĀRĒJIEM JAUTĀJUMIEM, LŪDZAM ZVANĪT:

1.nodaļa  mob. 20257901

2. nodaļa mob. 28606221

vai rakstīt uz e-pastuisac@1slimnica.lv

– PAR KLIENTU UZŅEMŠANU CENTRĀ UN ORGANIZATORISKIEM JAUTĀJUMIEM TĀLR.  25618569

 • Centra vadītājs  (429.kabinets):

pirmdienās no plkst. 13:00 – 15:00, ceturtdienās no plkst. 11:00 – 13:00

 • Konsultācijas par organizatoriskiem jautājumiem – klientu uzņemšanas un izrakstīšanas kārtību, iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību izskatīšana, u.c. tālr. 25618569
 • Sociālie darbinieki (410.kabinets), tālr. 28606221 par sociāliem pakalpojumiem un sociālo palīdzību (pansionāti, aprūpe mājās, transporta pakalpojumi, u.c.).

no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 8:00 – 16:00

 • Ārsts pirmdienās no 14:00 – 16:00, ceturtdienās no 9:00 – 11:00
 • Ārsta palīgs  (313.kab.) otrdienās no plkst. 10:00 – 11:00, piektdienās no 15:00 – 16:00
 • Fizioterapeiti  (309.kabinets) no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9:00 – 13:00
 • Ergoterapeits (309.kabinets) no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9:00 – 13:00