Pretkorupcijas plāna izpildeе-запись

 

Apstiprināts

SIA „Rīgas 1.slimnīca”

2015.gada 2.jūlija Valdes sēdē (protokols Nr.21)

 

Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas 1.slimnīca”pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2015.gada I pusgadā

 

Nr.

Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks

Korupcijas risks

 Korupcijas risku novērtējums

Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi

Atbildīgais darbinieks (amats, uzvārds)

Pasākumu ieviešanas termiņš

Izpilde

Iespējamība

Seku nozīmība

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Valsts un pašvaldību mantas izmantošanas kārtības noteikšana

Nelietderīga un nelikumīga pašvaldības mantas izlietošana

 

Vid.

 

 

 

 

 

augsts

 

 

 

 

 

 Slimnīcas darba kārtības noteikumos iekļautas normas par mantisko vērtību izmantošanu. Grāmatvedības politikā par pamatlīdzekļu uzskaiti, inventarizāciju un norakstīšanu.

Iekšējais audits.

Finanšu direktore- galv. grāmatvede D.Briede

Pastāvīgi

Pārkāpumi nav konstatēti.

2.

Publisko iepirkumu organizēšana

2.1.Vienošanās par konkrēta pretendenta izvēli līguma slēgšanai. Tehniskās specifikācijas pielāgošana konkrētam pretendentam.

Vid.

augsts

2.1.Iekšējais regulējums korupcijas risku identificēšanai iepirkumu procesā.

2.2.Iepirkumu komisijas locekļu rotācija.

Iepirkumu speciālists

S.Zarāne

Pastāvīgi

2.1.Ar valdes lēmumu tiek noteikts katrs iepirkumu komisijas sastāvs. 2015.gadā 1.pusgadā veikti 33 iepirkumi. Atskaites periodā pārkāpumi nav konstatēti.

 

 

 2.2.Interešu konflikts iepirkumu komisijās. Valsts amatpersona veic darbības, kas vērstas uz prettiesiska labuma pieņemšanu, kukuļņemšana, dāvanu pieņemšana, un citu labumu gūšana. Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana savtīgos nolūkos.

 

 

 

 

 

2.2. Atbildīgo iepirkumu komisiju amatpersonas veic rotāciju, saskaņā ar slimnīcas rīkojumiem.

3.

Pakalpojumu sniegšana klientiem.

3.1.Iespēja saņemt nepamatotu atlīdzību

 

Drīzāk zems

Drīzāk augsts

3.1.Elektronisko pakalpojumu izveide, lai ieviešot attālinātus klientu apkalpošanas risinājumus, novērstu tiešu amatpersonas un klienta saskarsmi.

Nodrošināt iespēju iesniegt dokumentus elektroniskā veidā, slimnīcas sekretārei un slimnīcas amatpersonām, darbiniekiem, kā arī nosūtīt dokumentus pa pastu.

Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs V.Voļaks

 Valdes priekšsēdētāja sekretāre I.Buiķe

Pastāvīgi

3.1.Darbības veiktas saskaņā ar instrukciju par dokumentu aprites kārtību, kas nodrošina dokumentu iesniegšanas iespējas pa pastu, vai elektroniski.

3.2. Pārkāpumi nav konstatēti.

4.

Realizēt efektīvu kontroli un uzraudzību ES un citu finanšu instrumentu finansējuma piešķiršanā un izlietošanā

Investīciju izmantošana neatbilstošiem mērķiem.

Vid.

augsts

4.1.Četru acu princips, tai skaitā kontroles un uzraudzības nodrošināšana.

Finanšu direktores-galvenās grāmatvedes vietniece J.Akmens

 

Pastāvīgi

Pārskata periodā aktivitātes nav notikušas

5.

Personāla atlases un cilvēku resursu vadības standartu izstrāde slimnīcā

Neatbilstošs un neobjektīvs vērtējums darbinieku atlasē (neatbilstoša izglītība, prasmes)

Drīzāk zems

zema

Ētiskas darbības vides veidošana slimnīcā, kas nepieļautu koruptīvas vides radīšanu, iekārtojot darbā sev vēlamus cilvēkus, kā arī samazinātu korupcijas risku, nodrošinot, ka visi iestādes darbinieki savu lēmumu pieņemšanu balsta uz ētikas pamatprincipiem. Nodrošināts personāla atlases atklātums (publicējot personāla atlases noteikumus vai vadlīnijas, publicējot informāciju par vakancēm, uzraugot un pārbaudot personāla atlases procedūras. Veikt grozījumus un papildināt ētikas kodeksu.

Personāla direktore

I.Noreiko

 II pusgadā

Pārkāpumi nav konstatēti. Izpildīts.

 

6.

Izveidota darba grupa, iekļaujot tajā visus patstāvīgo struktūrvienību atbildīgos darbiniekus korupcijas risku novērtēšanai un pasākumu izstrādei korupcijas risku mazināšanai.

Izvērtēt un noteikt korupcijas riskiem pakļautos amatus. Veikt korupcijas riskiem pakļautajos amatos esošo darbinieku izvērtēšanu pielietojot KNAB metodiku „Metodika ienākumu un parādsaistību noteikšanai”.

Identificēt  un novērst riskus, kas veicina iespēju amatpersonām nonākt interešu konflikta situācijās amatu savienošanā.

Interešu konflikts

Drīzāk zems

Drīzāk augsts

Veikt struktūrvienību atbildīgo darbinieku apmācība par risku vadību. Iepazīstināšana ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, informēt no jauna pieņemtos darbiniekus valsts amatpersonas amatā par interešu konflikta, ētikas jautājumiem un ierobežojumiem amatu savienošanā. Nepieļaut, ka amatpersonas ar parādsaistību proporciju virs 30% pienākumu izpildē var vienpersoniski rīkoties un nav nodrošināta atbildības dalīšana. Amatpersonu informēšana par amatpersonu amatu savienošanas riskiem.

Valdes locekle A.Dūdele

Pastāvīgi

Sniegtas ziņas VID par izmaiņām valsts amatpersonu sarakstā. Amatpersonas noteiktajā termiņā iesniegušas VID EDS sistēmā deklarācijas.

Piedalīšanās KNAB rīkotajā sociālajā kampaņā „Nepieļauj” jūnija mēnesī informācija ievietota slimnīcas sociālajos tīklos.

Darbinieki piedalījušies apmācībās RD Birokrātijas Apkarošanas Centrā 27.,28.janvārī.

Veikta darbinieku apmācība/seminārs  tēma „Korupcijas riski un to novērtēšana veselības aprūpes iestādē”, „Krimināllikumā noteiktā atbildība par kukuļņemšanu” . Izpildīts.

7.

KNAB informēšana par koruptīvajiem disciplinārajiem pārkāpumiem, kā arī par valsts amatpersonu darbību interešu konflikta situācijām

Atklājot pārkāpumu

Drīzāk zems

Drīzāk augsts

Iespējamo koruptīvo situāciju novēršanai veikta disciplinārās prakses analīze, kā arī organizētas darbinieku apmācības par korupcijas risku iespējamību, to novēršanu. Dažādu informatīvu materiālu sagatavošana par korupcijas iespējamības novēršanu, piemēram, apmeklētāju informēšana, ka naudas līdzekļi jāiemaksā slimnīcas kasē, un pēc tam var saņemt pakalpojumu.

Valdes loceklis G.Sevastjanovs

Pastāvīgi

Pārskata periodā aktivitātes nav notikušas.

8.

Uzvedības standartu un ētiskas rīcības kritēriju noteikšana, ietverot šādus aspektus:

 • dāvanu un citu labumu (honorāri, izklaides u.tml.) pieņemšana;
 • oficiālās informācijas izmantošana;
 • iestādes īpašuma un telpu izmantošana;
 • komandējumu un oficiālo braucienu piešķiršanas un izmantošanas kārtība;
 • darba valsts iestādē savienošanas kārtība ar darbu citā iestādē;
 • iesaistīšanās politiskajā darbā;
 • administratīvo lēmumu pieņemšana sabiedrības, nevis politisko spēku (sponsoru) interesēs;

ziņošana par koruptīviem pārkāpumiem

Ētikas kodeksa principu neievērošana.

Drīzāk zems

Drīzāk augsts

Izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kas nosaka uzvedības standartus un ētiskas rīcības kritērijus un nodrošināta to publiska pieejamība.

Personāla direktore I.Noreiko

Sabiedrisko attiecību speciāliste I.Medne

Galvenā māsa I.Kalniņa

Pastāvīgi

Pārkāpumi nav konstatēti. Izpildīts.

9.

Informācijas un pakalpojumu sniegšana elektroniskā formā: publiskās informācijas pieejamības un pakalpojumu izmantošanas iespēju paplašināšana

 

Drīzāk zems

augsts

 Nodrošinot informācijas pieejamību un atklātību, izmantojot internetu, kā arī uzlabojot komunikāciju ar sabiedrību.

Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs V.Voļaks

Pastāvīgi

 

10.

Atklātuma par iestādes administratīvo procesu nodrošināšana un apmeklētāju informēšana par iestādes darbu:

 • tās sniedzamajiem pakalpojumiem;
 • iesniedzamo dokumentu paraugiem;
 • dokumentu aizpildīšanas un iesniegšanas iespējām elektroniskā formā;
 • dokumentu aprites kārtību;
 • lēmumu pārsūdzēšanas kārtību un pārkāpumu konstatēšanas kārtību;

iespējamām sankcijām, atbildību mīkstinošiem un pastiprinošiem apstākļiem

 

Vid.

augsts

Slimnīcas interneta mājas lapā pieejama informācija par tās darbu, kā arī cita aktuāla informācija. Pilnveidota slimnīcas komunikācija ar iedzīvotājiem, veicinot uzticību publiskajam sektoram.

 

 

Sabiedrisko attiecību speciālists I.Medne

Galvenā māsa I.Kalniņa

Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs V.Voļaks

Kvalitātes kontroles ārsts-darba aizsardzības speciālists A.Ķirsis

Pastāvīgi

Pārkāpumi nav konstatēti. Izpildīts

 

Sagatavoja  

ilze.noreiko@1slimnica.lv, 67366396