Pacienta iemaksasе-запись

PACIENTA IEMAKSAS IR MAKSĀJUMS, KURU PACIENTS VEIC, SAŅEMOT VALSTS APMAKSĀTUS VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMUS. LIELĀKĀ PAKALPOJUMA IZMAKSU DAĻA TIEK SEGTA NO VALSTS BUDŽETA LĪDZEKĻIEM.

Pacienta iemaksa ārsta apmeklējums

4,27

Pacienta iemaksa ģimenes ārsta vizīte

1,42

Pacienta iemaksa elektrokardiogrāfija (EKG)

1,42

Pacienta iemaksa  ehokardiogrāfija (EHO)

4,27

Pacienta iemaksa veloergometrija

4,27

Pacienta iemaksa Holtera monitorēšana

4,27

Pacienta iemaksa asinsspiediena monitorēšana

4,27

Pacienta iemaksa doplerogrāfija,  Duplex 

4,27

Pacienta iemaksa ultrasonogrāfija (USG)

4,27

Pacienta iemaksa endoskopija

4,27

Pacienta iemaksa rentgens (RTG)

2,85

Pacienta iemaksa RTG ar kontrastvielu

9,96

Pacienta iemaksa datortomogrāfija bez kontrastvielas

14,23

Pacienta iemaksa datortomogrāfija ar kontrastvielu

21,34

Pacienta iemaksa koronarogrāfija

9.96

Pacienta iemaksa elektromiogrāfija (EMG)

4,27

Pacienta iemaksa elektroencefalogrāfija (EEG)

4,27

Pacienta iemaksa par katru amb. vai dienas stac. operāciju

4,27

Pacienta iemaksa par ārstēšanās dienu dienas stacionārā

7,11

Informācija sagatavota, balstoties uz Nacionālā veselības dienesta mājaslapu

NO PACIENTU IEMAKSĀM ATBRĪVOTĀS IEDZĪVOTĀJU KATEGORIJAS:

 • bērni vecumā līdz 18 gadiem;

 • grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, (ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi);

 • politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalīb­nie­ki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas, kā arī tās seku likvidācijā cietušās personas;

 • I grupas invalīdi;

 • tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuber­kulozes noteikšanai;

 • psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;

 • pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;

 • personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus Noteikumu Nr.1529 6.pielikumā minēto infekcijas slimību gadījumos;

 • pacienti, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;

 • orgānu donori;

 • personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās vai paliatīvo veselības aprūpi stacionārajās ārstniecības iestādēs paliatīvās aprūpes pakalpojumu programmā, kā arī paliatīvo veselības aprūpi, ko sniedz ģimenes ārsts mājas vizītes laikā;

 • trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;

 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;

 • personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatlie­kamās medicīniskās palīdzības (ātrās palīdzības) brigādes;

 • personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas reģistrētas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ārstniecības iestādē uzrādot dokumentu, kas apliecina minēto faktu;

 • visi iedzīvotāji, kuriem veic profilaktiskās apskates un izmeklē­jumus (bērnu profilaktiskā veselības aprūpe, vēža profilakse) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

 • visi iedzīvotāji, kuriem veic vakcināciju vakcinācijas kalendāra ietvaros, pasīvo imūnterapiju, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši noteikumiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;

 • ja viena kalendārā gada laikā veiktās pacientu iemaksas sasniegušas 569,15 eiro un pacients, uzrādot maksājumus apliecinošus dokumentus, ir saņēmis atbrīvojumu kādā no Nacionālā veselības dienesta teritoriālajām nodaļām.

Informācija sagatavota, balstoties uz Nacionālā veselības dienesta mājaslapu 

 

Rīgas 1.slimnīcas sniegtos sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus Nacionālais Veselības dienests apmaksā atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem, tajā skaitā saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumiem Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”.

Nr.p.k.

 Pakalpojumu veidi

2.1.

 Izmeklējumi un terapija:

2.1.2.   

 datortomogrāfija

2.1.3.    

 ultrasonogrāfija

2.1.4.    

 rentgenoloģija

2.1.5.    

 sirds asinsvadu sistēmas funkcionālie izmeklējumi

2.1.6.

 endoskopija

2.1.7.

neiroelektrofizioloģiskie funkcionālie izmeklējumi

2.2.

Dienas stacionārā sniegtie pakalpojumi,  t.sk.:

2.2.1.

 invazīvā kardioloģija

2.2.2.

 Ķirurģiskie pakalpojumi dienas stacionārā, t.sk:

2.2.2.1.

 uroloģija dienas stacionārā

2.2.2.2.

 gastrointestinālās endoskopijas dienas stacionārā

2.2.2.3.

 ginekoloģija dienas stacionārā

2.2.2.4.

 otolaringoloģija bērniem dienas stacionārā

2.2.2.5.

 otolaringoloģija pieaugušiem dienas stacionārā

2.2.2.6.

 traumatoloģija, ortopēdija dienas stacionārā

2.2.2.7.

 vispārējie ķirurģiskie pakalpojumi dienas stacionārā

2.2.2.8.

 ķirurģiskie pakalpojumi oftalmoloģijā dienas stacionārā

2.2.3.

 Pārējie dienas stacionārā sniegtie pakalpojumi, t.sk.:

2.2.3.1.

 neiroloģisko un iekšķīgo slimību ārstēšana dienas stacionārā

_______________________________________________________________________

dermatoveneroloģija dienas stacionārā

2.3.

Rehabilitācijas pakalpojumi

2.4.

Fizikālās medicīnas pakalpojumi

2.5.1.1.

Stomas kabinets

2.6.

Speciālistu pakalpojumi

2.6.1.

kardioloģija

2.6.2.

pulmonoloģija

2.6.3.

endokrinoloģija

2.6.4.

ķirurģija

2.6.5.

uroloģija

2.6.6.

traumatoloģija, ortopēdija

2.6.7.

ginekoloģija

2.6.8.

neiroloģija

2.6.9.

oftalmoloģija

2.6.10.

otolaringoloģija

2.6.11.

dermatoveneroloģija

2.6.12.

anestezioloģija

2.6.13.

reimatoloģija

2.6.14.

internā medicīna

2.6.15.

gastroenteroloģija

5.7.

Samaksa par veiktajiem profilaktiskajiem izmeklējumiem:   

5.7.1.

okulista profilaktiskā apskate bērniem atbilstoši normatīviem aktiem

5.7.2.

grūtnieces un nedēļnieces aprūpe atbilstoši normatīviem aktiem par dzemdībpalīdzības nodrošināšanu;

5.7.3.

dzemdes kakla onkocitoloģiskie izmeklējumi kā skrīningtests;      

5.7.4.

vēža skrīninga programmās atrastās patoloģijas tālākā diagnostika 

5.7.4.1.

pozitīvu slēpto asiņu testa rezultāti kolorektālā vēža skrīninga gadījumos