Vispārējais stratēģiskais mērķise-pieraksts

SIA „Rīgas 1. slimnīca” vispārējais stratēģiskais mērķis

 
Saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības nolikumu (2011.gada 1.marta Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.114), SIA „Rīgas 1. slimnīca" darbības vispārējais stratēģiskais mērķis  ir – sniegt ambulatoros un plānveida stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus un īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un veicināt Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu. 

Rīgas pilsētas pašvaldības apstiprinātajā sabiedrības veselības stratēģijā „Veselīgs rīdzinieks – veselā Rīgā” 2012. – 2021. gadam noteiktais mērķis ir uzlabot Rīgas iedzīvotāju veselības stāvokli un mazināt priekšlaicīgas nāves gadījumu skaitu.

Mērķa sasniegšanai izvirzītie apakšmērķi ir: 
1. samazināt saslimstību ar neinfekcijas slimībām, tajā skaitā atkarībām; 
2. uzlabot iedzīvotāju zināšanas par veselīgu dzīvesveidu; 
3. veicināt veselīgu un drošu pilsētas, mācību un darba vidi; 
4. uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Rīgas pilsētā.

Sabiedrībai ir būtiska loma stratēģijas „Veselīgs rīdzinieks – veselā Rīgā” 4. apakšmērķa sasniegšanā – veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanā. Ar mērķi uzlabot Sabiedrības piedāvāto pakalpojumu pieejamību, Sabiedrība īsteno attīstības plānu, kas nodrošina pakalpojumu piedāvājuma uzlabošanos (pakalpojumu kvalitāte: telpu un infrastruktūras kvalitāte, pieejamo tehnoloģiju kvalitāte, ārstniecības personāla kvalifikācija, pacienta drošība un pakalpojumu kvalitātes vadības sistēma) un pakalpojumu finansiālo pieejamību (sabiedrības ekonomiskās efektivitātes paaugstināšana, racionāla resursu izmantošana).

Realizējot apstiprināto Sabiedrības attīstības plānu, ir veiktas būtiskas investīcijas Sabiedrības infrastruktūras attīstībā un medicīnisko tehnoloģiju attīstībā, kas ļāva palielināt Sabiedrības apkalpoto pacientu skaitu, palielināt sniegto ambulatoro konsultāciju, diagnostisko izmeklējumu, stacionāra pakalpojumu un rehabilitācijas pakalpojumu apjomus, kā arī palielināt kopējo apgrozījumu, vislielākā mērā pateicoties maksas pakalpojumu apjoma pieaugumam. 

Izvērtējot Sabiedrības rezultātus attīstības plāna realizācijā, kā arī izvērtējot pašreizējo tirgus situāciju, Sabiedrība ir noteikusi šādu vīziju: kļūt par Baltijas valstu līderi ambulatorā un plānveida ārstēšanā.

 
Sabiedrības misija ir piedāvāt Rīgas, Latvijas un citu valstu iedzīvotājiem iespēju diagnosticēt un ārstēt slimības agrīnās stadijās (atbilstoši modernās medicīnas tehnoloģijas attīstībai), tādējādi nodrošinot iespējami ātrāku izveseļošanos un darba spēju atjaunošanu.

 
Sabiedrības stratēģiskie mērķi ir šādi: 
• kļūt par pirmās izvēles diagnostikas un plānveida ārstēšanās centru Rīgas  iedzīvotājiem, 
• kļūt par labāko primārās veselības aprūpes bāzi Rīgā strādājošiem ģimenes ārstiem, 
• kļūt par veselīga dzīves veida veicināšanas atbalsta punktu Rīgas iedzīvotājiem.