Atalgojuma politikae-pieraksts

APSTIPRINĀTS ar SIA "Rīgas 1.slimnīca" valdes 2021.gada 17.februāra lēmumu Nr.6 prot. Nr.10/2021

1. SIA „Rīgas 1.slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) Atalgojuma politika (turpmāk – politika)  nosaka atalgojuma noteikšanas principus un struktūru Slimnīcā.

2. Politikas mērķis ir vienoti, caurspīdīgi un saprotami atalgojuma noteikšanas principi, lai sekmētu Slimnīcas misijai un attīstības stratēģijai atbilstošas personāla politikas realizāciju, darba samaksas līdzsvarotību un konkurētspēju Latvijas darba tirgū.

3. Politikas pamatprincipi.

3.1. Slimnīcas nodarbināto atalgojums ir konkurētspējīgs Latvijas darba tirgū.

3.2. Slimnīcas atalgojuma sistēma ir taisnīga, un darba samaksas noteikšanas principi ir vienoti, saprotami un caurskatāmi.

3.3. Slimnīcas nodarbināto darba samaksa starp līdzīgām struktūrvienībām un struktūrvienību ietvaros starp līdzīgiem amatiem ir salīdzināma, izlīdzināta un samērīga.

3.4. Slimnīcas atalgojuma sistēma ir balstīta uz vienlīdzības un taisnīguma principiem, kurā viena amata veicējiem ir iespēja nopelnīt vienādu darba samaksu, paveicot vienāda (vai salīdzināma) veida, apjoma un intensitātes darbu.

3.5. Atalgojums Slimnīcas ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām nav zemāks par valstī noteikto zemāko mēnešalgas apmēru par slodzi veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem.

3.5. Valsts piešķirtais finansējums, kas ietverts valsts apmaksāto pakalpojumu tarifos ir izlietots mērķtiecīgi un pamatoti, ievērojot līgumā ar Nacionālo veselības dienestu noteiktos principus.

4. Atalgojuma struktūra.

4.1. Atalgojumu Slimnīcā veido darba samaksas pamatdaļa un mainīgā daļa, sociālās garantijas un atvaļinājumi.

4.2. Darba samaksas pamatdaļa ir amatalga, stundu tarifa likme, akordalga un proporcionālā darba samaksa.

4.3. Darba samaksas mainīgā daļa ir piemaksas, prēmijas un citi monetārie motivēšanas rīki.

4.4. Sociālās garantijas ir pabalsti, kompensācijas un likumā noteikto izdevumu segšana.

5. Darba samaksas pamatdaļa.

5.1. ​Darba samaksas pamatdaļas - amatalgas un stundu tarifa likmes - apmērs tiek noteikts Slimnīcas amatu sarakstā, ko apstiprina Slimnīcas Valde.

5.2. Nodarbinātā mēnešalgas apmērs izriet no amatalgas. Nodarbinātajam konkrētā mēnešalga un nolīgtā slodze tiek noteikta darba līgumā. Mēnešalgu aprēķina atbilstoši faktiski nostrādātajam darba laikam neatkarīgi no paveiktā darba daudzuma. Nodarbināto zemākās mēnešalgas apmēru nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem. Nodarbinātajam, kurš amata (darba) pienākumus pilda nepilnu darba laiku, mēnešalgu izmaksā proporcionāli amata (darba) pienākumu pildīšanas laikam.

5.3. Darba samaksas pamatdaļas veidu - akordalgu aprēķina atbilstoši paveiktā darba daudzumam neatkarīgi no laika, kādā tas paveikts.  

5.4. Darba samaksas pamatdaļas veidu  - proporcionālo darba samaksu aprēķina atbilstoši proporcionāli nostrādāto stundu skaitam mēnesī, neskaitot nakts stundas (ja nav noteikts savādāk).

6. Darba samaksas mainīgā daļa ir piemaksas, prēmijas, citi monetārie motivēšanas rīki.

7. Sociālās garantijas ir pabalsti, kompensācijas un likumā noteikto izdevumu segšana.

8. Atalgojums tiek pārskatīts saskaņā ar spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem, izvērtējot ekonomisko situāciju Slimnīcā.