Pārskats par budžeta līdzekļu izlietojumu 2016.gadāe-pieraksts

SIA RĪGAS 1.SLIMNĪCA
reģ.Nr.40003439279
Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001
     
PĀRSKATS  PAR  BUDŽETA  LĪDZEKĻU  IZLIETOJUMU
2016.GADS
 
  Naudas plūsma Faktiskie ieņēmumi/izdevumi
  EUR EUR
IEŅĒMUMI
Saņemtie valsts budžeta līdzekļi par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem 5,873,680 5,862,835
Saņemtie pašvaldības līdzekļi pamatkapitāla palielināšanai 1,250,000 1,250,000
     
IEŅĒMUMI  KOPĀ 7,123,680 7,112,835
     
IZDEVUMI
Atalgojumi 3,014,169 2,997,400
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 698,437 696,331
Atlīdzība kopā 3,712,606 3,693,731
     
Mācību, darba un dienesta komandējumi 450 444
Pakalpojumi 671,889 693,086
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs 780,548 786,140
Izdevumi periodikas iegādei 701 633
Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 309,955 401,174
Preces un pakalpojumi kopā 1,763,543 1,881,477
     
Nemateriālie ieguldījumi 11,046 x
Pamatlīdzekļi 1,636,485 x
Pamatkapitāla veidošana 1,647,531 x
     
Nolietojums nemateriāliem ieguldījumiem x 5,367
Pamatlīdzekļu nolietojums x 1,255,045
Nolietojums x 1,260,412
     
IZDEVUMI  KOPĀ 7,123,680 6,835,620