Naudas plūsma 2015.gadāe-pieraksts

SIA RĪGAS 1.SLIMNICA reģ.Nr. LV40003439279

Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1005

Naudas plūsmas pārskats par 2015.gadu

( pēc tiešās metodes )

 

2015

2014

 

EUR

EUR

I. Pamatdarbības naudas plūsma

 

 

1. Ieņēmumi no pircējiem un pasūtītājiem

13 334 102

12 312 352

2. Maksājumi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem

-3 742 707

-3 508 920

3. Samaksātie un atmaksātie nodokļi

-105 826

-410 827

4. Izmaksas darbiniekiem, kā arī izmaksas viņu interesēs citām personām

-8 335 972

-7 622 716

5. Pārējās sabiedrības pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi

-29 400

-443

6. Izdevumi soda naudas maksājumiem

-10

-6 336

7. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem

0

-2 896

 Pamatdarbības neto naudas plūsma

1 120 187

760 214

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

 

 

1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde

-2 093 623

-2 935 059

2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas

10 848

7 472

3. Saņemtie procenti, soda naudas

0

692

 Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma

-2 082 775

-2 926 895

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma

 

 

1. Saņemts finansējums ERAF projektu realizācijai

22 811

482 202

2. Saņemts finansējums pamatkapitāla palielināšanai

1 250 000

1 266 356

 Finansēšanas darbības neto naudas plūsma

1 272 811

1 748 558

IV. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums

310 223

-418 123

V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā

1 154 006

1 572 129

VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās

1 464 229

1 154 006