Finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāts 2015.gadāe-pieraksts

 

Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšana 2015.gadā

Stratēģiskais mērķis

Uzdevums/ aktivitāte mērķa sasniegšanai

Sasniedzamā vērtība
(kvantitatīvā / kvalitatīvā)

Rezultatīvais rādītājs

Komentāri, paskaidrojumi

2015.gadā sasniedzamais rezultāts

2015.gada
faktiskā izpilde

 

Finanšu mēŗķi

 

Kopējais ambulatoro pakalpojumu apjoms palielinās par 3% gadā

Palielinājums

Palielinājums par 3%

Palielinājums par 7.75%

Slimnīcā kopā sniegto ambulatoro pakalpojumu apjoma aprēķinā tiek ņemts vērā gan valsts apmaksātie, gan maksas pakalpojumi.

 

Plānotās investīcijas, t.sk.:

 

 

 

 

 

Klīniskā izcilība

1 980 000 euro

1 980 000 euro

2 053 496 euro

 

 

Izcilība personāla vadībā

20 000 euro

20 000 euro

0 euro

 

 

Ekonomiskā izcilība

1 680 000 euro

1 680 000 euro

1 296 166 euro

Gan slimnīcas veiktie ieguldījumi, gan Rīgas domes.

Uzlabot Rīgas iedzīvotāju veselības stāvokli un mazināt priekšlaicīgas nāves gadījumu skaitu

Valsts apmaksāto pakalpojuma skaita pieaugums par 2%

Skaita pieaugums

Skaita pieaugums par 2%

Skaita pieaugums par 0%

Valsts apmaksāto pakalpojumu skaits nav pieaudzis, jo
1. Slimnīcai netika piešķirta papildus kvota;
2. Tika aizvērta laboratorijas struktūrvienība.

Maksas pakalpojumu apjoma pieaugums par 5%

Apjoma pieaugums

Apjoma pieaugums par 5%.

Maksas pakalpojumi pieaugums par 33.21% pret 2014. g. izpildi

Tiek piedāvāti jauni maksas pakalpojumi, veikta reklāma, piesaistīti speciālisti utt.

Kopējais atalgojuma fonds nepārsniedz 60% no kopējiem ieņēmumiem

60% no kopējiem ieņēmumiem

Kopējais atalgojuma fonds nepārsniedz 60% no kopējiem ieņēmumiem

63,19%

2015.gadā tika būtiski palielinātas minimālās mēnešalgas, kā lai varētu piesaistīt jaunus un kvalificētus ārstus, tika palielināts akordalgas procents par maksas pakalpojumiem dienas stacionāros.

Ārstu un medicīnas personāla skaita pieaugums

Skaita pieaugums

Skaita pieaugums

Slimnīcā darbu ir uzsākuši vairāk kā 40 darbinieki, t.sk. 20 ārsti

Tek piedāvāti labi darba apstākļi - telpas, aparatūra, kā arī atbilstošs atalgojums.

Kopējā likviditāte

Rādītājs

0,71

0,89

 

Visu saistību rādītājs

Rādītājs

0,38

0,31

 

Saistību attiecība pret pašu kapitālu

Rādītājs

0,62

0,48

 

Klīniskā izcilība

Klīniskās izcilības centru veidošana un attīstība

Centru veidošana un attīstība

Centru veidošana un attīstība,
acu veselības klīniskās izcilības centrs

Atvērtas 4 klīnikas

2015.gadā tika atvērtas 4 klīnikas - Ķirurģijas, Kardioloģijas un internās medicīnas, Radioloģijas, Anestezioloģijas un intensīvās terapijas klīnikas. Kā arī turpina darboties izveidotais Ādas un STS slimību klīniskais centrs un Rīgas pilsētas Acu centrs.

Konsekventa medicīnisko tehnoloģiju atjaunošana, nodrošinot Eiropas līmeņa diagnostikas un ārstēšanas tehnoloģiju pieejamību Rīgas iedzīvotājiem

Diagnostikas un ārstēšanas tehnoloģiju pieejamību

Diagnostikas un ārstēšanas tehnoloģiju pieejamību
tirgus analīze

Iegādāta jauna aparatūra, atjaunota esošā

2015.gadā iegādāti un atjaunoti pamatlīdzekļi par kopējo summu  2 053 496EUR, t.sk,  Rīgas domes investīcijas 1 246 000EUR magnētiskās rezonanses aparātam.

Sadarbība ar Latvijas un Eiropas universitātēm

Sadarbības veicināšana

Sadarbība ar vismaz vienu universitāti

Piesaistīti studenti apmācībām un profesori darbam slimnīcā

Tiek piesaistīti studenti un rezidenti apmācībai slimnīcā. Noslēgti sadarbības līgumi ar universitātēm. Darbam piesaistīti radioloģijas RSU profesors A.Platkājis, neiroķirurgs LU profesors I.Aksiks, anestezioloģijas un intensīvās terapijas RSU asistents I.Evansa.

Starptautiskās sadarbības attīstība: medicīnas tūrisms; sadarbības partneru tīkls (ārstniecības iestādes)

Medicīnas tūrisms pakalpojuma sniegšana

Noteikt eksporta pakalpojumu portfeli un potenciālos eksporta tirgus

Ir noteikts eksporta pakalpojumu portfelis un ir noteikti potenciālie eksporta tirgi

Ir pieņemts darbā speciālists par eksporta pakalpojumiem, noteikti  portfeļa un potenciālie tirgi, apmeklētas starptautiskās izstādes un semināri.

Izcilība personāla vadībā

Nepārtraukta ārstu, māsu un pārejā personāla kvalifikācijas paaugstināšana

Ārstu, māsu un pārejā personāla kvalifikācijas paaugstināšana

Ārstu, māsu un pārejā personāla kvalifikācijas paaugstināšana

Ir veikta ārstu, māsu un pārejā personāla kvalifikācijas paaugstināšana

Cilvēkresursu kvalifikācija tiek konsekventi paaugstināta saskaņā ar Sabiedrības attīstības virzieniem.

Ekonomiskā izcilība

Sabiedrības kvalitātes vadības sistēmas ieviešana

Ieviesta kvalitātes vadības sistēma (KVS)

Ir izvēlēta darbības virzieniem atbilstošākā KVS sistēma un uzsākts darbs pie tās ieviešanas

Ir izvēlēta darbības virzieniem atbilstošākā KVS sistēma un uzsākts darbs pie tās ieviešanas

 

Sabiedrības efektivitātes nepārtraukta paaugstināšana: esošo resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošana; procesu optimizācija, administratīvas pārvaldes optimizācija

Sabiedrības efektivitātes nepārtraukta paaugstināšana

Izveidota Sabiedrības efektivitātes rādītāju sistēma

Uzsākta veidot Sabiedrības efektivitātes rādītāju sistēma

 

Infrastruktūras attīstība, ar mērķi nodrošināt Sabiedrības piedāvāto pakalpojumu kvalitātes atbilstību Eiropas veselības aprūpes kvalitātes standartiem un veicināt Sabiedrības pievilcību Rīgas iedzīvotājiem

Infrastruktūras attīstība

Iekštelpu renovācija - vecā operāciju bloka rekonstrukcija (magnētiskās rezonanses izvietošanai, lipotripsijas izvietošanai)

Tiek realizēta infrastruktūras attīstība

Iekštelpu renovācija - vecā operāciju bloka rekonstrukcija (magnētiskās rezonanses un endoskopijas nodaļas izvietošanai), trīs klīnisko nodaļu renovācija (ginekoloģija, uroloģijas ar traumatoloģiju, neiroloģija). Veikti elektrotīklu pievada nomaiņa. Turpināti siltummezglu pārbūves darbi. Kopējās RD investīcijas sastādīja 1 256 039 EUR.

IT sistēmu attīstība, ar mērķi veiksmīgi integrēties plānotā e-veselības vidē un nodrošināt aktuālās informācijas pieejamību par Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem pacientiem un klientiem

IT sistēmu attīstība

Veikts esošās IT sistēmas audits un izstrādāts sistēmas moedrnizācijas plāns

Tiek realizēts plānotais IT sistēmas modernizācijas plāns