Bilance 2015.gadāe-pieraksts

SIA RĪGAS 1.SLIMNĪCA reģ.Nr.40003439279

Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2015.gadu (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

 

2015

2014

Rādītāju nosaukums

EUR

EUR

 1. Neto apgrozījums

13 222 718

12 273 015

 2. Pārdotas produkcijas ražošanas izmaksas

-13 127 371

-12 191 635

 3. Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)

95 347

81 380

 4. Administrācijas izmaksas

-399 642

-285 844

 5. Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi

315 285

418 106

 6. Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas

-207 076

-310 093

 7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

0

1 474

 8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

-58

-6 336

 9.Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis

27 228

11 597

10. Peļņa vai zaudējumi

-168 916

-89 716

Bilance 2015.gada 31.decembrī

 

 

30.09.2015.

31.12.2014.

Aktīvs

 

EUR

EUR

1. Ilgtermiņa ieguldījumi

 

9 098 183

7 659 351

2. Apgrozāmie līdzekļi

 

1 970 551

1 530 209

 2. 1. Krājumi

 

95 174

78 525

2.2. Debitori

 

411 148

297 678

2.3. Naudas līdzekļi

 

1 464 229

1 154 006

 

Aktīvu kopsumma

11 068 734

9 189 560

Pasīvs

 

 

 

1. Pašu kapitāls

 

7 250 319

6 169 235

2. Uzkrājumi

 

340 640

310 613

3. Ilgtermiņa kreditori

 

1 261 341

1 485 258

4. Īstermiņa kreditori

 

2 216 434

1 224 454

 

  Pasīvu bilance

11 068 734

9 189 560