Darba samaksas pamatprincipie-pieraksts

​Darba samaksas pamatprincipi
  • Atlīdzību veido darba samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi. Darba samaksa ir amata alga (mēnešalga), akorda (gabaldarba) alga, piemaksas, prēmijas un  monetārie motivēšanas rīki. Sociālās garantijas ir pabalsti, kompensācijas, apdrošināšana un likumā noteikto izdevumu segšana. 
  • Amata algas (mēnešalgas) un akorda algas apmērs tiek noteikts slimnīcas amatu sarakstā, ko apstiprina slimnīcas Valde, un darbinieku darba līgumos.
  • Nodarbināto zemākās mēnešalgas apmēru nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem.
  • Amata algu (mēnešalgu) aprēķina atbilstoši faktiski nostrādātajam darba laikam neatkarīgi no paveiktā darba daudzuma. Amata algas (mēnešalgas) apmēri nodarbinātajiem tiek noteikti ņemot vērā darba apjomu, kvalitāti un amatu atbildības, sarežģītības pakāpi, izglītību, darba pieredzi.
  • Nodarbinātajam, kurš amata (darba) pienākumus pilda nepilnu darba laiku, amata algu (mēnešalgu) izmaksā proporcionāli amata vai pienākumu pildīšanas laikam.
  • Darba samaksu nesaņem par laiku, kurā nodarbinātais bez attaisnojoša iemesla nepilda savus amata (darba) pienākumus.
  • Akorda (gabaldarba) algu aprēķina atbilstoši paveiktā darba daudzumam neatkarīgi no laika, kādā tas paveikts, atbilstoši Darba samaksas nolikumā noteiktajam. Akorda (gabaldarba) algu piemēro nodarbinātajam, kurš darbu veic saskaņā ar slimnīcas Valdes apstiprinātām un noteiktām darba normām, atbilstoši padarītā darba daudzumam. Akorda (gabaldarba) algas apmēri tiek noteikti ņemot vērā darba apjomu, kvalitāti un amatu atbildības, sarežģītības pakāpi, izglītību, darba pieredzi.
  • Atsevišķiem nodarbinātajiem ikmēneša darba samaksu veido amata alga (mēnešalga) un akorda (gabaldarba) alga.