Tehniskais personālse-pieraksts

Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlasi / konkursu norisi uz vakanto amatu vietām. Piesakot uz vakanto amata vietu pretendents piekrīt savu personas datu apstrādei un izmantošanai šajā un citos SIA “Rīgas 1.slimnīca” personāla atlases procesos 6 mēnešus no dokumentu iesniegšanas brīža. Gadījumā, ja pretendents nevēlas sniegt savu piekrišanu dokumentu izmantošanai citos atlases procesos, lūdzam norādīt to pieteikumā.

Datu pārzinis: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, reģistrācijas numurs: 40003439279, juridiskā adrese: Bruņinieku iela 5, Rīga, LV – 1001, Latvija.

Informācija par personas datu apstrādi SIA “Rīgas 1.slimnīca” atrodama slimnīcas mājas lapā šeit.

E-pasts saziņai: dati@1slimnica.lv


Ja esi nolēmis pieteikties uz kādu no vakancēm, savu CV sūti uz e-pastu: atlase@1slimnica.lv, norādot uz kādu amatu piesakies. Tuvāka informācija: 67366396


 Informācijas tehnoloģiju administrators

Informācijas tehnoloģiju nodaļā

(viena amata vieta uz nenoteiktu laiku).

Amata mērķis:

 • Rīgas 1.slimnīcas informācijas un komunikācijas  sistēmu (turpmāk – IKT) uzturēšana un administrēšana.
 • Informācijas sistēmu (turpmāk – IS) lietotāju tehniskais atbalsts, konsultēšana un apmācība.
 • Slimnīcas datortehnikas u.c. biroju tehnikas uzstādīšana un ekspluatācijas nodrošināšana, kā arī tehniskais atbalsts datorlietotājiem.

Galvenie amata pienākumi:

 • Uzraudzīt kritiskās Slimnīcas IKT infrastruktūru un attīstīt monitoringa sistēmu.
 • Veikt Slimnīcas IS administrēšanu un uzturēšanu.
 • Veikt Slimnīcas IS ekspluatācijas problēmu operatīvo risināšanu.
 • Konsultēt Slimnīcas datortehnikas lietotājus, nepieciešamības gadījumā sniegt tehnisku palīdzību attālināti vai klātbūtnē uz vietas.
 • Uzstādīt, konfigurēt un apkalpot datortehniku u.c. biroju tehniku.
 • Diagnosticēt un novērst kļūmes datortehnikas darbībā.
 • Novērst nesankcionētās programmatūras lietošanu.
 • Instalēt un konfigurēt programmatūru, veikt nepieciešamo programmatūras atjaunināšanu.
 • Rūpēties par drošību datorsistēmas darbībā.
 • Analizēt Slimnīcas IKT infrastruktūras paziņojumus un meklēt risinājumus to novēršanai.
 • Analizēt Slimnīcas IKT infrastruktūras darbību un sniegt priekšlikums par nepieciešamajiem uzlabojumiem IT nodaļas vadītājam.
 • Dokumentēt IKT infrastruktūru, izmaiņas, lietotāju pieejas tiesības un izmaiņas.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • Izglītība: otrā līmeņa augstākā izglītība datorzinātnēs vai informāciju tehnoloģijās (5.kvalifikācijas līmenis).
 • Pieredze:
  • IT administratora vai līdzīgā amatā ilgāka par 2 gadiem;
  • praktiska pieredze Windows un Linux serveru uzturēšanā;
  • praktiska pieredze ar Hyper-V un VMware;
  • praktiska pieredze centralizētā Windows darbstaciju uzturēšanā.
 • Profesionālās zināšanas un prasmes:
  • ļoti labas zināšanas par IS ieviešanu, uzturēšanu un testēšanu;
  • Windows serveru un Windows darbstaciju administrēšanā, zināšanas Linux OS;
  • vispārīgas zināšanas par programmatūras izstrādi;
  • vispārīgas zināšanas par datubāzes vadības sistēmām;
  • prasmes un iemaņas datortīklu ierīkošanā, datortehnikas un biroju tehnikas uzstādīšanā, diagnostikas, remontu un apkopes darbu veikšanā;
  • biroja lietojumprogrammu (MS Office) pārzināšana;
 • Vispārējās zināšanas un prasmes:
  • Valodas:  valsts valodas prasme saskaņā ar noteiktā laika periodā spēkā esošiem LR normatīviem aktiem;  angļu valoda - spēja lasīt un izprast ar amata pienākumu veikšanu saistīto informāciju un sarunvalodas pamatzināšanas;
  • Spēja pastāvīgi un racionāli organizēt savu darbu;
  • Spēja veidot un uzturēt efektīvu saziņu ar kolēģiem, iesaistīties komandas darbā.

Piedāvājam

 • veikt pienākumus normālā darba laika ietvaros darba dienās no plkst.8.00-16.30;
 • darba vietu, kurā savijas medicīnas vēsture un jaunākās tehnoloģijas;
 • vērtīgu pieredzi uz attīstību vērstā darba vidē pilsētas centrā;
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus;
 • mēnešalgu Eur 1500 (bruto), sociālās garantijas;
 • ievērojamas atlaides braukšanai pilsētas sabiedriskā transportā (vienam maršrutam mēnesī darba dienām Eur 7; vienam maršrutam mēnesī visām dienām Eur 10; visiem maršrutiem mēnesī visām dienām Eur 16);
 • automašīnas stāvvietu pilsētas centrā par simbolisku samaksu;
 • piemaksu, ja jāveic papildus darbs, aizvietojot kolēģi vai pildot vakanta amata pienākumus;
 • apmaksātas mācību atvaļinājuma dienas;
 • atlaides noteiktiem slimnīcas pakalpojumiem.

 

Tehniskais personāls

 

 

Rīgas 1. slimnīca aicina darbā uz vakanto amata vietu 

TEHNISKAIS SPECIĀLISTS

Inženiertehniskā un saimniecības nodaļā

 

Amata mērķis:

 • Organizēt Rīgas 1.slimnīcas dienesta telpu un teritorijas uzkopšanu un vides aizsardzības prasību ievērošanu Slimnīcā atkritumu apsaimniekošanas un ozona slāni noārdošo vielu jomās atbilstoši Slimnīcas un LR normatīvo aktu prasībām. Organizēt pasākumus Slimnīcas fiziskās un tehniskās drošības nodrošināšanai. Nodrošināt signalizācijas, ugunsdrošības un māsu izsaukumu sistēmu nepārtrauktu un drošu ekspluatāciju atbilstoši Slimnīcas un LR normatīvo aktu prasībām, plānojot, organizējot, vadot un kontrolējot Inženiertehniskās un saimniecības nodaļas personālu, kas nodarbināts šajās jomās. Nodaļas vadītāja un/ vai nekustamā īpašuma speciālista prombūtnes laikā nodrošināt Nodaļas funkciju izpildi, plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt Nodaļas personālu.

Pienākumi:

 • Pildīt amata pienākumus saskaņā ar Slimnīcas un LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

 •    Organizēt signalizācijas, ugunsdrošības un māsu izsaukumu sistēmas nepārtrauktu un drošu ekspluatāciju atbilstoši Slimnīcas un LR normatīvo aktu prasībām, t.sk.: veikt regulāru sistēmu apsekošanu, lai nodrošinātu risku apzināšanu, kuriem var tikt pakļauti pacienti, personāls un apmeklētāji, kā arī lai plānot pasākumus pastāvīgai risku mazināšanai un vides drošības pilnveidošanai, veikt rezultātu dokumentēšanu;

 •    Organizēt  un uzraudzīt sistēmu tehniskās apkopes un remontdarbus;

Izstrādāt remontu plānus, tehniskos uzdevumus, izdevumu tāmes u.c. ar remontdarbiem saistīto dokumentāciju (darbiem, apmaksa no Slimnīcas finanšu resursiem) un iesniegt Nodaļas vadītājam saskaņošanai;

 • Organizēt bīstamo vielu uzskaiti, nodrošināt to drošu pārvietošanu, glabāšanu, lietošanu, marķēšanu;

 • Organizēt  vides aizsardzības prasību ievērošanu Slimnīcā atkritumu apsaimniekošanas jomā, t.sk. organizēt atkritumu iekšējo transportēšanu, uzglabāšanu un nodošanu atkritumu apsaimniekotājam, izstrādāt nepieciešamo dokumentāciju, sagatavot un iesniegt nepieciešamos dokumentus iesniegšanai Valsts vides dienestam vai citām ārējām institūcijām atbilstoši Slimnīcas un LR likumdošanas prasībām;

 •    Veikt savā funkcionālā pakļautībā esošā personāla darba laika plānošanu un faktiski nostrādātā darba laika uzskaiti. Sagatavot savā funkcionālā pakļautībā esošā personāla atvaļinājuma grafiku, nodrošinot aizvietojamību un darba nepārtrauktību personāla atvaļinājuma laikā;

 •    Sekot LR normatīvo aktu izmaiņām ugunsdrošības, signalizācijas un māsu izsaukumu sistēmu uzturēšanas un apsaimniekošanas, autotransporta uzturēšanas, ekspluatācijas un pārvadājumu veikšanas, vides aizsardzības, t.sk. atkritumu apsaimniekošanas, jomās;

 •    Precīzi un noteiktajos termiņos sagatavot atskaites un citu informāciju pēc pieprasījuma, sniedzot pilnīgu un patiesu informāciju;

 •    Regulāri veikt dienesta telpu apkopēju un teritorijas uzkopšanas speciālistu darba kvalitātes kontroli atbilstoši noteiktajiem kritērijiem. Par kontroles rezultātiem rakstveidā informēt algas grāmatvedi darba samaksas mainīgās daļas noteikšanai.

Prasības pretendentiem/ēm:

Izglītība:

 • Augstākā izglītība;

 • Profesionālās pilnveides izglītība ugunsdrošībā atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas licencētai profesionālās izglītības programmai (160 stundas).

Darba pieredze:

 • Teritorijas, ēku apsaimniekošanas/pārvaldīšanas un uzturēšanas, atkritumu apsaimniekošanas jomā;

 • Signalizāciju un ugunsdrošības sistēmu apsaimniekošanas/pārvaldīšanas un uzturēšanas jomā;

 • Vēlama darba pieredze valsts pārvaldes iestādēs vai pašvaldības institūcijās.

Profesionālās zināšanas un prasmes:

 • Drošības sistēmu uzstādīšanas un ekspluatācijas tehnisko standartu un normatīvu pārzināšana;

 • LR normatīvo aktu prasības un vadlīnijas: autotransporta uzturēšanas, ekspluatācijas un pārvadājumu veikšanas, vides aizsardzības, t.sk. atkritumu apsaimniekošanas, fiziskās un tehniskās drošības.

Vispārējās zināšanas un prasmes:

 • Valodas: valsts valodas prasme augstākā līmenī (C līmenis), ja izglītība nav iegūta valsts valodā; krievu valodas prasmes – labā līmenī (spēja lasīt un izprast ar amata pienākumu veikšanu saistīto informāciju un sarunvalodas pamatzināšanas); vēlamas angļu valodas prasmes - pamatlīmenī (spēja lasīt un izprast ar amata pienākumu veikšanu saistīto informāciju un sarunvalodas pamatzināšanas);

 • Datorprasmes: tekstapstrādes, prasme strādāt ar izklājlapām (Excel, u.c.), lietot elektronisko  pastu, izmantot interneta pārlūkprogrammas, strādāt Windows vidē, kā arī specializētajās Informācijas sistēmās.

Piedāvājam:

 • Veikt pienākumus normālā darba laika ietvaros darba dienās no plkst. 8:00 līdz  16:30 atbilstoši grafikam pilnā vai nepilnā slodzē;

 • Vērtīgu pieredzi dinsamiskā un uz attīstību vērstā darba vidē;

Profesionālus un atsaucīgus kolēģus;

 • Mēnešalgu EUR 1600 apmērā, sociālās garantijas un papildus bonusus;

 • Automašīnas stāvvietu pilsētas centrā par simbolisku samaksu;

 • Ievērojamas atlaides braukšanai pilsētas sabiedriskā transportā (līdz 70% jeb 7-16 Eur/ mēnesī).

Jūsu CV un pieteikuma vēstuli ar norādi “apsaimniekotājs” lūdzam sūtīt SIA “Rīgas 1.slimnīca” Personāla vadības  nodaļai, pa e-pastu: atlase@1slimnica.lv 

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz nākamo atlases kārtu.