Jaunumiuz jaunumiem

Esiet pazīstami - Rīgas 1.slimnīcas Galvenais ārsts Georgijs Moisejevs

Rīgas 1.slimnīcā no 1.oktobra par Galveno ārstu strādā ārsts, RSU doktorants Georgijs Moisejevs.

G.Moisejevs ir sertificēts internista, nefrologa un dietologa pamatspecialitātēs. Papildus ieguvis veselības zinātņu maģistra grādu veselības aprūpē (sabiedrības veselībā un epidemioloģijā). 

Ārsts veic zinātniski pētniecisko darbu, ir daudzu konferenču tēžu un publikāciju autors.

G.Moisejevs ir viens no vadlīniju un klīnisko rekomendāciju autoriem pieaugušo enterālajai un parenterālajai barošanai.

Sniedz konsultācijas tarifikācijas izstrādes un veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas jautājumos stacionāriem un ambulatorām ārstniecības iestādēm nefroloģijas, anestezioloģijas - reanimatoloģijas, gastroenteroloģijas un mājas aprūpes jomās. Piedalījies mājas enterālās un parenterālās barošanas apmaksas programmas izstrādē un bijis viens no šīs idejas autoriem.

Ārsts ir pasniedzējs RSU divās katedrās, vada studentu zinātniskos darbus un veic to recenzēšanu.

Ir vairāku vietējo un starptautisko ārstu apvienību un asociāciju biedrs, t. sk. ir LĀB Izglītības komisijas loceklis, Latvijas klīniskās barošanas un metabolisma asociācijas valdes priekšsēdētājs, Eiropas klīniskās barošanas un metabolisma asociācijas Padomes loceklis u. c.

Georgija Moisejeva kā Galvenā ārsta darba pienākumi saistīti ar:

  • komunikāciju ar ārstniecības un diagnostikas struktūrvienībām,
  • Slimnīcas attīstības stratēģijas izstrādi, 
  • kvalitatīva un pacientiem droša ārstniecības procesa pilnveidošanu un kontroli,
  • jaunu ārstniecības un diagnostikas pakalpojumu attīstīšanu, to ieviešanas pārraudzīšanu,
  • izglītojošo darbu - ārstniecības personāla apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanu,
  • personāla iesaisti pedagoģiskajā un zinātniskajā darbā, Slimnīcas iesaisti pētniecības projektos.