Fizikālā un rehabilitācijas medicīnae-pieraksts

FIzikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsti vada multiprofesionālas rehabilitācijas komandas darbu optimālo ārstniecības rezultātu sasniegšanai.

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts ir ārstniecības persona, kas atbild par profilaksi, diagnostiku, ārstēšanu un rehabilitācijas pasākumu vadīšanu visu vecuma grupu cilvēkiem ar funkcionālām pārmaiņām, ko radījušas slimību un pavadslimību sekas.

Ārsta konsultācija sastāv no:

  • pacienta anamnēzes ievākšanas;

  • primāras izmeklēšanas;

  • funkciju novērtēšanas;

  • laboratorisko izmeklējumu analīzes;

  • funkcionālo speciālistu un atbilstošu ārstniecības atbalsta personu atzinumu apkopošanas;

  • rehabilitācijas plāna izstrādāšanas;

  • atzinuma par funkciju ierobežojumiem sagatavošanas.

Saņemot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacienta iemaksu http://www.1slimnica.lv/lv/pacientu-ieveribai/pacienta-iemaksas apmēru nosaka 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība".