Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt epidemioloģiskās drošības pasākumus, vienlaikus nodrošinot iespēju apmeklēt Īslaicīgas sociālās aprūpes centra klientus, atbilstoši  Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumos Nr.662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktajam, noteikts:

  1. telpās nodaļas darbinieks var pieņemt no apmeklētāja pienesumu nodošanai nodaļas klientam iepriekš noteiktajā kārtībā, ņemot vērā, ka netiek pieņemti nodošanai klientam ātri bojājošies pārtikas produkti un pārtikas produkti, kuru realizācijas termiņš nav nosakāms vai ir mazāks par divām dienām.
  2. Slimnīcas Īslaicīgas sociālās aprūpes centra darbinieki neliedz klientam patērēt attiecīgā apmeklējuma laikā apmeklētāja atnestos pārtikas produktus, tajā skaitā ātri bojājošos produktus.  
  3. Ja Slimnīcas Īslaicīgas sociālās aprūpes centra klientam nav noteikts gultas režīms un viņš var doties pastaigās, ņemot vērā, ka pastaigas nenotiek agrāk par plkst.10.00 un vēlāk par plkst.20.00.
  4. Ja Slimnīcas Īslaicīgas sociālās aprūpes centra klientam ir Covid-19 infekcijai raksturīgas pazīmes, viņam nodrošina paštesta veikšanu Covid-19 infekcijas noteikšanai.
  5. Gadījumā, ja Slimnīcas Īslaicīgas sociālās aprūpes centra klientam tiek konstatēta Covid-19 saslimšana:
   • telpā, kurā uzturas attiecīgais klients, uz septiņām dienām tiek pārtraukti apmeklējumi un netiek ielaistas trešās personas, ņemot vērā, ka apmeklējumi ir atjaunojami pēc minētā termiņa, ja pēdējo 24 h laikā klientam nav Covid-19 simptomu un telpā nav citu saslimušo;
   • klientiem, kuri uzturas vienā telpā vai nonāk kontaktā ar saslimušo septiņas dienas no saslimšanas konstatēšanas katru dienu nodrošina paštesta veikšanu Covid-19 infekcijas noteikšanai;
   • darbinieki, kuri nonāk saskaŗē ar saslimušo ievēro papildu piesardzības pasākumus un septiņas dienas no saslimšanas konstatēšanas katru dienu veic paštestu Covid-19 infekcijas noteikšanai;
   • klients, kurš uzturas vienā telpā ar saslimušo vai ir bijis kontaktā ar saslimušo, bet kuram ir negatīvs Covid-19 tests, var doties pastaigā un tikties ar apmeklētājiem;
   • ja klients, kurš uzturas vienā telpā ar saslimušo, ir galēji smagi slims, viņam tiek nodrošinātas tikšanās ar apmeklētājiem, iepriekš saskaņojot ar Slimnīcas Īslaicīgas sociālās aprūpes centra ārsti Guntu Beķeri pa tālruni 67366202.

  Galēji smaga slima klienta apmeklējums tiek nodrošināts atbilstoši Slimnīcas 2022.gada 12.augusta rīkojuma Nr.1.1-8/24 „Par epidemioloģiskās drošības pasākumiem SIA „Rīgas 1.slimnīca” Īslaicīgas sociālās aprūpes nodaļā” 6.5.punktam:

  • apmeklējums notiek telpā, kurā neuzturas citi klienti;
  • persona, kura apmeklē klientu uzrāda negatīvs Covid-19 tests, kas nav vecāks par 72 stundām;
  • visu apmeklējuma laiku apmeklētājs un klients lieto medicīnisko sejas masku vai ne zemākas klases kā FFP2 respiratoru bez vārsta, aizsedzot gan muti, gan degunu.

  2023. gada 19. aprīli Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) paziņoja par gripas epidēmijas beigām Latvijā, līdz ar to ar 21.04.2023. tiek atcelti klientu apmeklējuma ierobežojumi Īslaicīgās sociālās centrā.

  • apmeklējums netiek nodrošināts, ja apmeklētājam novērojama paaugstināta ķermeņa temperatūra, sāpes kaklā, klepus vai citas vīrusa infekcijas pazīmes;
  • pirms un pēc apmeklējuma  jāveic roku dezinfekciju;
  • visu apmeklējuma laiku apmeklētājs lieto medicīnisko sejas masku vai ne zemākas klases kā FFP2 respiratoru bez vārsta, aizsedzot gan muti, gan degunu;
  • apmeklējumi tiek nodrošināti laikā no plkst.13.00 līdz plkst.18.00;

   

   

  Īslaicīgas sociālās aprūpes​ centrā tiek nodrošināta veselības un sociālā aprūpe klientiem, kuru veselības stāvokļa vai citu iemeslu dēļ attiecīgu aprūpi nav iespējams nodrošināt dzīvesvietā.

  RĪGAS 1.SLIMNĪCAS ĪSLAICĪGAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRĀ KLIENTU APRŪPE TIEK NODROŠINĀTA, SNIEDZOT:

  • ārsta, sociālā darbinieka konsultācijas, fizioterapeita un ergoterapeita nodarbības, kvalificēta medicīnas personāla diennakts uzraudzību,
  • nepieciešamos aprūpes līdzekļus,
  • ēdināšanu,
  • konsultācijas tuviniekiem aprūpes iemaņu apgūšanā,
  • sociālo darbinieku konsultācijas un praktisko palīdzību sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un sociālās palīdzības jautājumos.

  Klientu uzņemšana Īslaicīgas sociālās aprūpes centrā notiek saskaņā ar Rīgas domes 04.09.12. saistošiem noteikumiem Nr.184 “Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”. Vairāk informācijas Rīgas domes Labklājības departamenta tīmekļa vietnē http://www.ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-49/islaicigas-socialas-aprupes-gultas.html

  Īslaicīgas sociālās aprūpes (ISA) pakalpojums institūcijā – diennakts sociālā un veselības aprūpe minimālā apjomā pilngadīgiem klientiem, kuriem nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu, un kuru ģimenes locekļi nespēj nodrošināt nodarbinātības vai citu iemeslu dēļ, klienta atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Pakalpojums tiek piešķirts uz laiku līdz 60 kalendārajām dienām gada laikā.

  Uzņemšana pakalpojuma saņemšanai Īslaicīgas sociālās aprūpes centrā notiek elektroniskās rindas kārtībā, pamatojoties uz RSD Rīgas domes Sociālā dienesta pieņemto lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu un atbrīvojoties vietai nodaļā.

  ĪSA PAKALPOJUMA PIEŠĶIRŠANAI RĪGAS SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ (RSD) JĀIESNIEDZ:

  • klienta vai tā likumiskā pārstāvja rakstisks iesniegums;
  • ģimenes ārsta izsniegta izziņa par personas veselības stāvokli, kurā norādīts(-i) funkcionālo traucējumu veids(-i) un akūtas infekcijas (piemēram, plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības) pazīmes (ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību;
  • psihiatra atzinums par klienta psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām pakalpojumu saņemšanai, ja pakalpojumus vēlas saņemt klients ar garīga rakstura traucējumiem
  • klienta un ar to kopā dzīvojošo ģimenes locekļu ienākumus apliecinoši dokumenti.

  RSD lēmumu par ĪSA pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu un samaksu pieņem 10 darba dienu laikā pēc dokumentu iesniegšanas.

  RSD, lemjot par ĪSA pakalpojuma maksu klientam, izvērtē klienta (klienta ģimenes) iespējas maksāt, ņemot vērā nosacījumu, ka pēc ĪSA pakalpojuma samaksas klienta (ar klientu kopā dzīvojošo personu) rīcībā esošie līdzekļi nedrīkst būt mazāki par Latvijas Republikā noteiktās minimālās algas apmēru katram ģimenes loceklim. Netiek izvērtēti klienta atsevišķi dzīvojošo apgādnieku ienākumi.

  Izrakstoties no Īslaicīgas sociālās aprūpes centra klientam, kuram saskaņā ar noslēgto līgumu un RSD izsniegto lēmumu, ir jāmaksā par saņemto pakalpojumu, tiek izsniegts apmaksai rēķins par laika periodu, kurā sniegts ĪSA pakalpojums.

  Ja klients saņem atteikumu ĪSA pakalpojuma piešķiršanai, vai arī ja nepieciešams ilgāks uzturēšanās laiks Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā, nekā noteikumos paredzētais – līdz 60 kalendārajām dienām gada laikā, pakalpojumu iespējams saņemt par pilnu samaksu. Uzturēšanās maksa Īslaicīgas sociālās aprūpes centrā par 1 diennakti ir EUR 45.00

  LAI SAŅEMTU INFORMĀCIJU:

  – PAR KLIENTA PAŠSAJŪTU KONKRĒTAJĀ DIENĀ UN VISPĀRĒJIEM JAUTĀJUMIEM, LŪDZAM ZVANĪT:

  1.nodaļa  tālr. 67366301, mob. 20257901

  2. nodaļa  tālr. 67366302, mob. 28606221

  vai rakstīt uz e-pastuisac@1slimnica.lv

  – PAR KLIENTU UZŅEMŠANU CENTRĀ UN ORGANIZATORISKIEM JAUTĀJUMIEM TĀLR.  67366201 

   PIEŅEMŠANAS LAIKI:

  Centra vadītājs  (429.kabinets), tālr. 67366201

  pirmdienās no plkst. 13:00 – 15:00, ceturtdienās no plkst. 11:00 – 13:00

  Konsultācijas par organizatoriskiem jautājumiem – klientu uzņemšanas un izrakstīšanas kārtību, iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību izskatīšana, u.c. tālr. nr. 67366201

  Sociālie darbinieki (410.kabinets), tālr. 67366402 par sociāliem pakalpojumiem un sociālo palīdzību (pansionāti, aprūpe mājās, transporta pakalpojumi, u.c.).               

   no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 8:00 – 16:00

  Ārsts pirmdienās no 14:00 – 16:00, ceturtdienās no 9:00 – 11:00, tālr. 67366202

  Ārsta palīgs  (313.kab.) otrdienās no plkst. 10:00 – 11:00, piektdienās no 15:00 – 16:00

  Fizioterapeiti  (309.kabinets) no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9:00 – 13:00

  Ergoterapeits (309.kabinets) no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9:00 – 13:00