Īslaicīga sociālā aprūpee-pieraksts

Īslaicīgās sociālās aprūpes​ nodaļā tiek nodrošināta veselības un sociālā aprūpe klientiem, kuru veselības stāvokļa vai citu iemeslu dēļ attiecīgu aprūpi nav iespējams nodrošināt dzīvesvietā.

Rīgas 1.slimnīcas Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā klientu aprūpe tiek nodrošināta, sniedzot:

  • ārstu speciālistu – internista, un neirologa konsultācijas, sociālā darbinieka konsultācijas, fizioterapeita un ergoterapeita nodarbības, kvalificēta medicīnas personāla diennakts uzraudzību,
  • nepieciešamos aprūpes līdzekļus,
  • ēdināšanu,
  • palīdzību tuviniekiem aprūpes iemaņu apgūšanā,
  • sociālo darbinieku konsultācijas un praktisko palīdzība sociālās aprūpes, rehabilitācijas un palīdzības jautājumos.

Klientu uzņemšana Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā notiek saskaņā ar Rīgas domes 04.09.12. saistošiem noteikumiem Nr.184 “Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”. Vairāk informācijas Rīgas domes Labklājības departamenta tīmekļa vietnē http://www.ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-49/islaicigas-socialas-aprupes-gultas.html

Īslaicīgās sociālās aprūpes (ISA) pakalpojums institūcijā – diennakts sociālā un veselības aprūpe minimālā apjomā pilngadīgiem klientiem, kuriem nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu, un kuru ģimenes locekļi nespēj nodrošināt nodarbinātības vai citu iemeslu dēļ, klienta atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Pakalpojums tiek piešķirts uz laiku līdz 60 kalendārajām dienām gada laikā.

Uzņemšana pakalpojuma saņemšanai Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā notiek elektroniskās rindas kārtībā, pamatojoties uz RSD Rīgas domes Sociālā dienesta pieņemto lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu un atbrīvojoties vietai nodaļā.

ĪSA pakalpojuma piešķiršanai Rīgas Sociālajā Dienestā (RSD) jāiesniedz:

  • klienta vai tā likumiskā pārstāvja rakstisks iesniegums;
  • ģimenes ārsta izsniegta izziņa par personas veselības stāvokli, kurā norādīts(-i) funkcionālo traucējumu veids(-i) un akūtas infekcijas (piemēram, plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības) pazīmes (ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību;
  • psihiatra atzinums par klienta psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām pakalpojumu saņemšanai, ja pakalpojumus vēlas saņemt klients ar garīga rakstura traucējumiem
  • klienta un ar to kopā dzīvojošo ģimenes locekļu ienākumus apliecinoši dokumenti.

RSD lēmumu par ĪSA pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu un samaksu pieņem 10 darba dienu laikā pēc dokumentu iesniegšanas.

RSD, lemjot par ĪSA pakalpojuma maksu klientam, izvērtē klienta (klienta ģimenes) iespējas maksāt, ņemot vērā nosacījumu, ka pēc ĪSA pakalpojuma samaksas klienta (ar klientu kopā dzīvojošo personu) rīcībā esošie līdzekļi nedrīkst būt mazāki par Latvijas Republikā noteiktās minimālās algas (500,-euro) apmēru katram ģimenes loceklim. Netiek izvērtēti klienta atsevišķi dzīvojošo apgādnieku ienākumi.

Izrakstoties no Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļas klientam, kuram saskaņā ar noslēgto līgumu un RSD izsniegto lēmumu, ir jāmaksā par saņemto pakalpojumu, tiek izsniegts apmaksai rēķins par laika periodu, kurā sniegts ĪSA pakalpojums.

Ja klients saņem atteikumu ĪSA pakalpojuma piešķiršanai, vai arī ja nepieciešams ilgāks uzturēšanās laiks Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā, nekā noteikumos paredzētais - līdz 60 kalendārajām dienām gada laikā, pakalpojumu iespējams saņemt par pilnu samaksu. Uzturēšanās maksa Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā par 1 diennakti ir EUR 32,00.

Lai saņemtu informāciju:

- par klienta pašsajūtu konkrētajā dienā un vispārējiem jautājumiem, lūdzam zvanīt:

1.nodaļa  tālr. 67366301

2. nodaļa  tālr. 67366302

- par klientu uzņemšanu nodaļā un organizatoriskiem jautājumiem tālr.  67366201 

 Pieņemšanas laiki:

 Nodaļas vadītāja  (429.kabinets), tālr. 67366201
 pirmdienās no plkst. 13:00 - 15:00, ceturtdienās no plkst. 11:00 - 13:00
 
Sociālie darbinieki (310.kabinets), tālr. 67366402 par sociāliem pakalpojumiem un sociālo palīdzību (pansionāti, aprūpe mājās, transporta pakalpojumi, u.c.).               
 no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 8:00 - 16:00

Āsts pirmdienās no 14:00 - 16:00, ceturtdienās no 9:00 - 11:00

 Ārsta palīgs  (313.kab.) otrdienās no plkst. 10:00 - 11:00, piektdienās no 15:00 - 16:00

 Fizioterapeiti  (309.kabinets) no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9:00 - 13:00

 Ergoterapeits (309.kabinets) no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9:00 - 13:00