Hronisko slimnieku īslaicīga aprūpee-pieraksts

Īslaicīgas aprūpes​ nodaļā tiek nodrošināta veselības un sociālā aprūpe tām personām, kuru veselības stāvokļa vai citu iemeslu dēļ attiecīgu aprūpi nav iespējams nodrošināt dzīvesvietā.

 

Ievietošanas kārtība Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā ( ĪSA).

            Personu uzņemšana Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā notiek saskaņā ar Rīgas domes 04.09.12. saistošiem noteikumiem Nr.184 “Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”.

Īslaicīgas sociālās aprūpes (ISA) pakalpojums institūcijā – diennakts sociālā aprūpe un veselības aprūpe minimālā apjomā pilngadīgām personām, kurām nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu, un kuru ģimenes locekļi nespēj nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi nodarbinātības vai citu iemeslu dēļ, personas atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.  Rīgas pilsētas pašvaldība par ĪSA pakalpojumu maksā 26,00 euro dienā.Pakalpojums tiek piešķirts uz laiku līdz 60 kalendārajām dienām gada laikā. Vairāk informācijas Rīgas domes Labklājības departamenta tīmekļa vietnē http://www.ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-49/islaicigas-socialas-aprupes-gultas.html

ĪSA pakalpojuma piešķiršanai Rīgas Sociālajā Dienestā (RSD) jāiesniedz:

  • personas vai tās likumiskā pārstāvja rakstisks iesniegums, kurā norādīta nepieciešamība saņemt ISA pakalpojumu un izvērtēt personas iespējas maksāt par ISA pakalpojumu,
  • primārās veselības aprūpes ārsta vai ārstniecības iestādes ārsta izsniegts izraksts (veidlapa Nr.027/u), kurā norādīta sociālās aprūpes nepieciešamība un kontrindikāciju neesamība pakalpojuma saņemšanai.

RSD lēmumu par ĪSA pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu un samaksu pieņem 10 darba dienu laikā pēc dokument iesniegšanas.

RSD, lemjot par ĪSA pakalpojuma maksu klientam, izvērtē klienta (klienta ģimenes) iespējas maksāt, ņemot vērā nosacījumu, ka pēc ISA pakalpojuma samaksas klienta (ar klientu kopā dzīvojošo personu) rīcībā esošie līdzekļi nedrīkst būt mazāki par Latvijas Republikā noteiktās minimālās algas (430,-euro) apmēru katram ģimenes loceklim. Netiek izvērtēti klienta atsevišķi dzīvojošo apgādnieku ienākumi.

Uzņemšana pakalpojuma saņemšanai Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā notiek elektroniskās rindas kārtībā, atbrīvojoties vietai institūcijā, pamatojoties uz RSD pieņemto lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu

Atrodoties nodaļā, klients slēdz līgumu ar ĪSA pakalpojuma sniedzēju par sociālā pakalpojuma nodrošināšanu un samaksu.

Izrakstoties no Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļas personai, kurai saskaņā ar noslēgto līgumu un RSD izsniegto lēmumu ir jāmaksā par saņemto pakalpojumu, tiek izsniegts apmaksai rēķins par laika periodu, kurā sniegts ISA pakalpojums.

Klientiem, kuriem aprūpes pakalpojums nevar tikt piešķirts par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzekļiem, iespējams slēgt līgumu arī par pilnu maksu.

Atrodoties nodaļā, KLIENTIEM TIEK NODROŠINĀTA:

- veselības un sociālā aprūpe. Ārstu speciālistu – internista, un neirologa konsultācijas, sociālā darbinieka konsultācijas, fizioterapeita un ergoterapeita nodarbības, kā arī kvalificēta medicīnas personāla diennakts uzraudzība;

- nepieciešamie pacientu aprūpes līdzekļi;

- ēdināšana;

- palīdzība tuviniekiem aprūpes iemaņu apgūšanā;

- sociālo darbinieku konsultācijas un praktiska palīdzība sociālās aprūpes, rehabilitācijas un palīdzības jautājumos.

KLIENTU UZŅEMŠANA iepriekš saskaņojot pa tālruni 67366201.

Pieņemšanas laiki:

Nodaļas vadītāja  (429.kabinets), tālrunis 67366201

 pirmdienās no plkst. 13:00 - 15:00, ceturtdienās no plkst. 11:00 - 13:00

 Sociālie darbinieki (310.kabinets), tālrunis: 67366402                              

no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 8:00 - 16:00

 Nodaļas ārsti  (410.kabinets), tālrunis: 67366202

 Terapeits pirmdienās no 14:00 - 16:00, ceturtdienās no 9:00 - 11:00

  Neirologs pirmdienās no 14:00 - 16:00, otrdienās no plkst. 10:00 - 12:00

  trešdienās no plkst. 9:00 - 11:00, ceturtdienās no plkst. 13:00 - 15:00  

 Ārsta palīgs  (313.kab.) otrdienās no plkst. 10:00 - 11:00, piektdienās no 15:00 - 16:00

 Fizioterapeiti  (309.kabinets) no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9:00 - 13:00 

 Ergoterapeits (309.kabinets) no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9:00 - 13:00