Pacienta iemaksase-pieraksts

PACIENTA IEMAKSAS IR MAKSĀJUMS, KURU PACIENTS VEIC, SAŅEMOT VALSTS APMAKSĀTUS VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMUS. LIELĀKĀ PAKALPOJUMA IZMAKSU DAĻA TIEK SEGTA NO VALSTS BUDŽETA LĪDZEKĻIEM.

Pacienta iemaksa ārsta apmeklējums

4,27

Pacienta iemaksa ģimenes ārsta vizīte

1,42

Pacienta iemaksa elektrokardiogrāfija (EKG)

1,42

Pacienta iemaksa  ehokardiogrāfija (EHO)

4,27

Pacienta iemaksa veloergometrija

4,27

Pacienta iemaksa Holtera monitorēšana

4,27

Pacienta iemaksa doplerogrāfija,  Duplex 

4,27

Pacienta iemaksa ultrasonogrāfija (USG)

4,27

Pacienta iemaksa endoskopija

4,27

Pacienta iemaksa rentgens (RTG)

2,85

Pacienta iemaksa RTG ar kontrastvielu

9,96

Pacienta iemaksa datortomogrāfija bez kontrastvielas

14,23

Pacienta iemaksa datortomogrāfija ar kontrastvielu

21,34

Pacienta iemaksa koronarogrāfija

9.96

Pacienta iemaksa elektromiogrāfija (EMG)

4,27

Pacienta iemaksa elektroencefalogrāfija (EEG)

4,27

Pacienta iemaksa par katru amb. vai dienas stac. operāciju

4,27

Pacienta iemaksa par ārstēšanās dienu dienas stacionārā

7,11

NO PACIENTU IEMAKSĀM ATBRĪVOTĀS IEDZĪVOTĀJU KATEGORIJAS:

 • bērni;
 • grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi;
 • politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas, kā arī tās seku likvidācijā cietušās personas;
 • personas, kuras slimo ar tuberkulozi, un personas, kurām veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai;
 • psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
 • personas, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
 • personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus šo noteikumu 6.pielikumā minēto infekcijas slimību gadījumos;
 • personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes;
 • personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas reģistrētas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ārstniecības iestādē uzrādot dokumentu, kas apliecina minēto faktu;
 • personas, kurām veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus šo noteikumu 1. un 7.pielikuma 2.punktā minētajā kārtībā;
 • personas, kurām vakcinācijas kalendāra ietvaros veic vakcināciju, stinguma krampju neatliekamo profilaksi, pēcekspozīcijas imunizāciju pret trakumsērgu, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
 • personas, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
 • orgānu donori;
 • personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās vai paliatīvo veselības aprūpi stacionārajās ārstniecības iestādēs atbilstoši šo noteikumu 3. pielikuma 2.1.26. apakšpunktam, kā arī paliatīvo veselības aprūpi, ko sniedz ģimenes ārsts mājas vizītes laikā;
 •  I grupas invalīdi;
 • trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;
 • patvēruma meklētāji;
 • personas nāves gadījumā;
 • pacienta iemaksu kopsumma par kalendāra gadā saņemtajiem ambulatorajiem un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem nedrīkst pārsniegt 569,15 euro. Izziņu par to, ka persona kalendāra gada laikā ir saņēmusi veselības aprūpes pakalpojumus un veikusi pacienta iemaksu (tai skaitā apdrošinātāja vai citas personas segto) 569,15 euro apmērā, izsniedz dienesta teritoriālā nodaļa atbilstoši personas uzrādītajiem maksājuma dokumentiem.

Rīgas 1.slimnīcas sniegtos sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus Nacionālais Veselības dienests apmaksā atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem, tajā skaitā saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 28.augusta noteikumiem Nr. 555 „Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”.

Nr.p.k.

 Pakalpojumu veidi

2.1.

 Izmeklējumi un terapija:

2.1.2.   

 datortomogrāfija

2.1.3.    

 ultrasonogrāfija

2.1.4.    

 rentgenoloģija

2.1.5.    

 elektrokardiogrāfija

2.1.6.

 citi sirds asinsvadu sistēmas funkcionālie izmeklējumi
2.1.7.

 endoskopija

2.1.8.

 neiroelektrofizioloģiskie funkcionālie izmeklējumi

2.1.9.

 doplerogrāfija

2.2.

Dienas stacionārā sniegtie pakalpojumi,  t.sk.:

2.2.1.

 invazīvā kardioloģija

2.2.2.

 Ķirurģiskie pakalpojumi dienas stacionārā, t.sk:

2.2.2.1.

 uroloģija dienas stacionārā

2.2.2.2.

 gastrointestinālās endoskopijas dienas stacionārā

2.2.2.3.

 ginekoloģija dienas stacionārā

2.2.2.4.

 otolaringoloģija bērniem dienas stacionārā

2.2.2.5.

 otolaringoloģija pieaugušiem dienas stacionārā

2.2.2.6.

 traumatoloģija, ortopēdija dienas stacionārā

2.2.2.7.

 vispārējie ķirurģiskie pakalpojumi dienas stacionārā

2.2.2.8.

 ķirurģiskie pakalpojumi oftalmoloģijā dienas stacionārā

2.2.3.

 Pārējie dienas stacionārā sniegtie pakalpojumi, t.sk.:

2.2.3.1.

 neiroloģisko un iekšķīgo slimību ārstēšana dienas stacionārā

 hronisko sāpju pacientu ārstēšana dienas stacionārā

 dermatoloģijas un STS ārstēšana dienas stacionārā

2.3.

Rehabilitācijas pakalpojumi

2.4.

Fizikālās medicīnas pakalpojumi

2.5.1.1.

Stomas kabinets

2.6.

Speciālistu pakalpojumi

2.6.1.

kardioloģija

2.6.2.

pulmonoloģija

2.6.3.

endokrinoloģija

2.6.4.

ķirurģija

2.6.5.

uroloģija

2.6.6.

traumatoloģija, ortopēdija

2.6.7.

ginekoloģija

2.6.8.

neiroloģija

2.6.9.

oftalmoloģija

2.6.10.

otolaringoloģija

2.6.11.

dermatoveneroloģija

2.6.12.

anestezioloģija

2.6.13.

reimatoloģija

2.6.14.

internā medicīna

2.6.15.

gastroenteroloģija

2.1.16.

pediatrija

2.1.17.

 algoloģija

2.1.18.

 nefroloģija

5.7.

Samaksa par veiktajiem profilaktiskajiem izmeklējumiem:   

5.7.1.

okulista profilaktiskā apskate bērniem atbilstoši normatīviem aktiem

5.7.2.

grūtnieces un nedēļnieces aprūpe atbilstoši normatīviem aktiem par dzemdībpalīdzības nodrošināšanu;

5.7.3.

dzemdes kakla onkocitoloģiskie izmeklējumi kā skrīningtests;      

5.7.4.

vēža skrīninga programmās atrastās patoloģijas tālākā diagnostika 

5.7.4.1.

pozitīvu slēpto asiņu testa rezultāti kolorektālā vēža skrīninga gadījumos