Darba samaksas pamatprincipiе-запись

 
Darba samaksa veidojas no laika algas (mēnešalga), akorda algas, piemaksām, prēmijām, pabalstiem, kompensācijām un sociālajām garantijām.

 

 
Mēnešalgas apmērs tiek noteikts darbinieku darba līgumos. 
Mēnešalgas samaksa slimnīcā ir: 

  • Laika alga, kuru aprēķina atbilstoši faktiski nostrādātajam darba laikam neatkarīgi no paveiktā darba daudzuma.
  • Laika algas (mēnešalgas) apmēri ārstniecības personām, amatpersonām (darbiniekiem) tiek noteikti, ņemot vērā darba apjomu, kvalitāti un amatu atbildības, sarežģītības pakāpi, izglītību, darba pieredzi.
  • Amatpersonai (darbiniekam), ārstniecības personai, kura amata (darba) pienākumus pilda nepilnu darba dienu (darba nedēļu), mēnešalgu izmaksā proporcionāli amata vai pienākumu pildīšanas laikam.
  • Akorda (gabaldarba) alga, kuru aprēķina atbilstoši paveiktā darba daudzumam neatkarīgi no laika, kādā tas paveikts. Akorda (gabaldarba) algas piemēro atsevišķām ārstniecības personām, amatpersonām (darbiniekiem), kuras darbu veic saskaņā ar Valdes apstiprinātām un noteiktām darba normām, atbilstoši padarītā darba daudzumam.
  • Akordalgas apmēri tiek noteikti, ņemot vērā darba apjomu, kvalitāti un amatu atbildības, sarežģītības pakāpi, izglītību, darba pieredzi.
  • Ārstniecības personu, amatpersonu (darbinieku) darbu nav iespējams normēt. 

 
Atalgojuma struktūra (2015.g.vid. mēnesī EUR, bruto) 
 
Valde, administrācija - 1998 
Ārsti - 1441 
Ārstniecības un pacientu aprūpes personāls - 567 
Ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personāls - 358 
Pārējais personāls - 738