Iepirkumu komisijas nolikumse-pieraksts

 

                                                                                                                                                                                      APSTIPRINĀTS

                                                                                           SIA „Rīgas 1.slimnīca”

                                                                                              Valdes sēdes protokols Nr.16  2013.gada 14.jūnijā 

 

Nolikums Par publisko iepirkumu kārtību SIA „Rīgas 1.slimnīca”

 

 

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI:

 1. Iepirkumu kārtība (turpmāk tekstā - Kārtība) nosaka, kā Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas 1.slimnīca” organizējami pašvaldības iepirkumi, dokumentējama un saglabājama ar iepirkumiem saistītā dokumentācija.
 2. Par iepirkumu protokolēšanu un uzglabāšanu atbildīgs ir iepirkumu speciālists. Par iesniegtajām tehniskajām specifikācijām un plānoto līgumcenu atbildīgs ir slimnīcas struktūrvienības vadītājs saskaņā ar šīs Kārtības 1.3. punktu. 
 3. Iepirkumu procedūras izvēle un norises kārtība tiek regulēta saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

 

1.     IEPIRKUMU PLĀNOŠANA

1.1. Iepirkumi tiek veikti: 

1.1.1. Pamatojoties uz budžetā iekļauto preču, pakalpojumu un būvdarbu apjomu;  1.1.2. Kā ikgadējie iepirkumi, kas tiek rīkoti pēc līgumu termiņa un/vai saistību izpildes; 

1.1.3. Kā neplānotie iepirkumi, saskaņā ar slimnīcas vajadzībām.

1.3. Lai nodrošinātu savlaicīgu iepirkumu plānošanu un iepirkumu gada plāna izstrādāšanu, slimnīcas struktūrvienību vadītājiem ir pienākums iesniegt iepirkumu speciālistam (pēc pieprasījuma) sekojošu informāciju: 

1.3.1. Saimniecības nodaļai, galvenajai māsai par saimniecības iepirkumiem (degviela, saimniecības preces, celtniecības materiāli, veidlapas, kancelejas preces, u.c.) un būvdarbiem;

1.3.2. Aptiekai par medikamentiem un medicīnas precēm;

1.3.3. Tehniskās organizācijas nodaļai par biroja tehnikas iegādi, remontiem un/vai tehnisko apkopi;

1.3.4. Vecākajai inženierei par medicīnas aparatūras un instrumentu iegādi, remontu un/vai tehnisko apkopi.

 

2.  IEPIRKUMU UZSĀKŠANA

2.1. Lai uzsāktu iepirkumu vai iepirkumu procedūru, slimnīcas atbildīgā struktūrvienība sagatavo un iesniedz iepirkuma pieteikumu. Pieteikumam jāsatur:

2.1.1.  Iepirkuma pamatojums;

2.1.2.  Darba uzdevums vai tehniskās specifikācijas;

2.1.3.  Paredzamās līgumcenas aprēķins.

2.2. Pēc iesniegtā pieteikuma pamatotības un lietderības izvērtējuma iepirkumu speciālists sagatavo rīkojumu par iepirkuma komisijas izveidi. Rīkojumā obligāti jānorāda:

2.2.1.  Iepirkuma priekšmets;

2.2.2.  Iepirkuma komisijas personālsastāvs;

2.2.3.  Iepirkuma komisijas pieaicinātie eksperti un konsultanti.

2.3. Pēc atļaujas veikt iepirkumu iepirkuma komisija nekavējoties uzsāk iepirkuma nolikuma izstrādi un sanāk uz savu pirmo sēdi.

 

3.    IEPIRKUMA KOMISIJAS DARBĪBA

Iepirkuma komisijas (turpmāk tekstā – komisija) darbs tiek organizēts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām. 

3.1. Komisijas uzdevumi ir:

3.1.1. Nodrošināt pašvaldības iepirkumam paredzēto līdzekļu racionālu, efektīvu izlietošanu, pašvaldības iepirkuma procedūras atklātumu un pašvaldības iepirkuma izpildītāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

3.1.2. Sagatavot nepieciešamo dokumentāciju iepirkumiem un iepirkumu procedūrām un

organizēt to norisi;

3.1.3. Izvērtēt pretendentus un to iesniegtos pieteikumus atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām, analizēt iesniegto pieteikumu atbilstību pasūtījuma mērķim, atbilstoši iepirkumu un iepirkumu procedūras dokumentiem, LR likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

3.2. Komisija ir atbildīga par šajā Kārtībā un normatīvajos aktos noteikto pienākumu un uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi un likumības ievērošanu.

3.3. Komisijas sastāvs:  

3.3.1. Komisiju uz katru attiecīgo iepirkumu norīko ar rīkojumu slimnīcas valdes

priekšsēdētājs; 

3.3.2. Komisijas sastāvā ir priekšsēdētājs, vietnieks un pārējie komisijas locekļi. Viens no komisijas locekļiem var pildīt sekretāra pienākumus. Komisija sastāv no ne mazāk kā 3 komisijas locekļiem. Ja iepirkuma paredzamā līgumcena ir lielāka par 500 000 latu, tad izveido iepirkuma komisiju, kuras sastāvā ir vismaz 5 komisijas locekļi;

3.3.3.  Viens no komisijas locekļiem kā sekretārs protokolē visas komisijas sēdes, sanāksmes, sarunu procedūras gadījumā – sarunas, kā arī sagatavo iepirkumu un iepirkumu procedūras protokolus. 

3.4. Komisijas darbības pamatnoteikumi:

3.4.1. Komisijas sēdes un sanāksmes vada priekšsēdētājs; 

3.4.2. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā priekšsēdētāja pienākumus pilda priekšsēdētāja vietnieks;

3.4.3. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu, bet ne mazāk, kā 3 locekļi; 

3.4.4. Komisija pieņem lēmumu ar vienkāršo balsu vairākumu. Ja komisijas locekļu

vērtējumi sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss; 3.4.5. Komisijas sēdes protokolā obligāti ierakstāmas šādas ziņas:

 • iepirkuma pamatinformācija (nosaukums, ID Nr.) 
 • sēdes norises vieta un datums;
 • komisijas dalībnieku vārds un uzvārds, institūcija un ieņemamais amats; - sēdes darba kārtības jautājumi;
 • komisijas lēmumi;
 • no komisijas lēmuma atšķirīgi sēdes dalībnieku viedokļi, ja kāds sēdes dalībnieks to pieprasa; - citas ziņas.

3.5. Informācijas sniegšana par iepirkuma procedūru:

 1. Ja Publisko iepirkumu likumā noteiktajā termiņā no ieinteresētās personas ir saņemts rakstisks pieprasījums/jautājums par iepirkuma nolikumu (turpmāk - nolikums), priekšsēdētājs sasauc komisijas sēdi;
 2. Komisija apspriež saņemto pieprasījumu, pieņem lēmumu par sniedzamo atbildi vai nolikuma grozījumu veikšanu un attiecīgi sagatavo atbildi vai izstrādā nolikuma grozījumus Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

3.6. Piedāvājumu un pieteikumu iesniegšana un atvēršana:

 1. Nolikumā vai sarunu procedūras un slēgta konkursa uzaicinājumā noteiktajā termiņā sekretārs, kontaktpersona vai komisijas pilnvarotā persona pieņem piedāvājumus un piedāvājuma nodrošinājumu (to apliecinošus dokumentus), ja tāds ir paredzēts, vai pieteikumus un reģistrē tos iesniegšanas secībā; 
 2. Pēc pretendenta pieprasījuma persona, kura pieņem piedāvājumu vai pieteikumus, izsniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājums vai pieteikums ir saņemts;
 3. Konkursa gadījumā netiek pieņemts piedāvājums vai pieteikums, kas nav atbilstoši noformēts;
 4. Komisijas priekšsēdētājs nodrošina, lai atklāta konkursa piedāvājumu vai slēgta konkursa pieteikumu un piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiktu nolikumā norādītajā laikā un vietā;
 5. Komisijas locekļi paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbā.

3.7. Piedāvājumu un pieteikumu novērtēšana iepirkumu procedūrā:

 1. Komisija izvērtē un pieņem lēmumu par piedāvājumu vai pieteikumu atbilstību nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām; 
 2. Katrā vērtēšanas stadijā vērtē tikai tos pretendentus, kas nav izslēgti no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, un tos piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas stadijā;
 3. Sarunu procedūras gadījumā komisija sarunu laikā noskaidro kandidāta un piedāvājuma atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām;
 4. Ja komisijai sarunu gaitā rodas nepieciešamība saņemt papildu informāciju no kandidāta, tad komisija sarunu laikā nosaka termiņu, līdz kuram kandidātam jāiesniedz papildu informācija, un vienojas ar pretendentu par papildu sarunu laiku;
 5. Ja ir nepieciešams, jebkurā piedāvājumu vērtēšanas posmā komisija ir tiesīga pieaicināt ekspertu;
 6. Komisijai eksperta sniegtais atzinums nav saistošs. Atzinumu pievieno komisijas sēdes protokolam;
 7. Ja tehniskā piedāvājuma vērtēšanas stadijā komisija nolikumā noteiktajā kārtībā veic iepirkuma priekšmeta parauga pārbaudi, tad komisija iepirkuma priekšmeta paraugus pieprasa no tiem pretendentiem, kuri nav izslēgti no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā iepriekšējā vērtēšanas stadijā;
 8. Iepirkuma priekšmeta paraugu pārbaudi veic iepirkuma priekšmeta parauga pārbaudes sanāksmē;
 9. Ja komisija, pārbaudot finanšu piedāvājumu, konstatē aritmētiskās kļūdas, tad ziņas par konstatētajām un labotajām aritmētiskajām kļūdām sekretārs ieraksta protokolā atsevišķi par katru piedāvājumu;
 10. Sekretārs, ņemot vērā konstatēto aritmētisko kļūdu labojumu, sagatavo finanšu piedāvājuma apkopojuma tabulu, sarindojot piedāvājumus no piedāvājuma ar zemāko cenu līdz piedāvājumam ar augstāko cenu.

3.8. Lēmuma par iepirkuma un iepirkuma procedūras rezultātu pieņemšana:

 1. Komisija, ņemot vērā vērtēšanas rezultātus, pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkumu vai iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu;
 2. Iepirkuma procedūrā, kurā vērtēšanas kritērijs ir zemākā cena, komisija pieņem lēmumu, ņemot vērā piedāvājumu atbilstību tehniskajām specifikācijām un finanšu piedāvājumam;
 3. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas vai iepirkuma procedūras izbeigšanas, neizvēloties nevienu piedāvājumu, komisija iznīcina piedāvājumu kopijas, saglabājot oriģinālus; 
 4. Pēc līguma noslēgšanas vai iepirkuma procedūras izbeigšanas, neizvēloties nevienu piedāvājumu, komisija, ja tā tika izveidota konkrēta iepirkuma veikšanai, izbeidz savu darbību.

 

4.  IEPIRKUMU REĢISTRĀCIJA 

4.1. Aktuālais iepirkumu reģistrs ir uzturams elektroniskā dokumenta formā. Reizi gadā ir jāsagatavo reģistra izdruka, kura glabājama lietu nomenklatūrā noteiktajā kārtībā. 

4.2. Iepirkumi reģistrā tiek identificēti pēc identifikācijas numura. Identifikācijas numuri iepirkumiem ir sekojoši R1S 20__/__ (Rīgas 1.slimnīca gads/kārtas nr.). 

4.3. Sarakstes identifikācija ir 1(2)-IP__-__ (ienākošās/izejošās-IP gads – kārtas nr.).

4.4. Iepirkuma reģistrā iekļauj šādu informāciju:

4.4.1. Identifikācijas numurs;

4.4.2. Iepirkuma priekšmets;

4.4.3. Iepirkuma metode;

4.4.4. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs.

4.5. Ja iepirkuma process beidzas bez rezultāta, reģistrā par to izdarāma atzīme, norādot iemeslu.

4.6. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas reģistrā papildus ierakstāma sekojoša informācija:

4.6.1. Līguma summa;

4.6.2. Līguma izpildītāja (preču piegādātāja, pakalpojuma sniedzēja, būvdarbu veicēja, iznomātāja) pilns nosaukums;

4.6.3. Līguma darbības termiņš; 4.6.4. Līguma noslēgšanas datums.

 

5.  IEPIRKUMA PROCESA LIETVEDĪBA 

5.1.       Iepirkuma gadījumā dokumentācija sastāv no:

5.1.1. Rīkojuma par iepirkumu;

5.1.2. Iepirkuma sēžu, sanāksmju protokoliem;

5.1.3. Nolikuma;

5.1.4. Vēstules ar pretendentu uzdotiem jautājumiem izskaidrot nolikumu;

5.1.5. Atbildes vēstules uz pretendentu rakstiskiem jautājumiem izskaidrot nolikumu;

5.1.6. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola;

5.1.7. Pretendentu piedāvājumu oriģināliem;

5.1.8. Paziņojuma pretendentiem par aritmētisko kļūdu labojumiem;

5.1.9.  Noslēguma protokola;

5.1.10.  Citiem ar iepirkumu saistītiem dokumentiem.

5.2. Iepirkumu procedūru gadījumā dokumentācija sastāv no:

5.2.1. Rīkojuma par iepirkumu;

5.2.2. Iepirkuma sēžu, sanāksmju protokoliem;

5.2.3. Nolikuma (slēgta konkursa gadījumā – kandidātu atlases nolikuma);

5.2.4. Vēstules ar pretendentu uzdotiem jautājumiem izskaidrot nolikumu;

5.2.5. Atbildes vēstules uz pretendentu rakstiskiem jautājumiem izskaidrot nolikumu;

5.2.6. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola un sanāksmē piedalījušos pretendentu pārstāvju reģistrācijas lapas;

5.2.7. Pretendentu piedāvājumu oriģināliem;

5.2.8. Paziņojuma pretendentiem par aritmētisko kļūdu labojumiem;

5.2.9.  Noslēguma protokola;

5.2.10.  Citiem ar iepirkumu saistītiem dokumentiem.

5.3.       Sarunu procedūras gadījumā dokumentācija sastāv no:

5.3.1. Sarunu procedūras pamatojuma;

5.3.2. Rīkojuma par iepirkumu;

5.3.3. Sarunu procedūras nolikuma;

5.3.4. Sēžu, sanāksmju protokoliem;

5.3.5. Uzaicinājuma kandidātiem piedalīties sarunās;

5.3.6. Kandidātu pieteikumiem par dalību sarunu procedūrā;

5.3.7. Sarunu procedūras un lēmuma pieņemšanas protokola;

5.3.8. Paziņojuma IUB par uzvarētāju;

5.3.9. Paziņojumiem uzvarētājiem;

5.3.10. IUB interneta mājas lapas izdrukas.

5.4.       Iepirkuma dokumenti jāglabā 10 gadus pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.